|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №1 / Кафедра гігієни та профілактичної токсикології

Кафедра гігієни та профілактичної токсикології

Електронна адреса Друкувати PDF

Заснована в 1954 р. як кафедра гігієни харчування з курсами комунальної гігієни та гігієни праці

АДРЕСА
79010, вул. Зелена, 12
тел.: +38 (032) 276-28-22, 276-97-66
Email:

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Кузьмінов Борис Павлович, Доктор медичних наук, професор. Член комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин у повітрі робочої зони Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Член профільних комісій МОЗ України з розробки нормативних документів з гігієни праці, гігієни та токсикології пестицидів і полімерних матеріалів. Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Д 35.600.03 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Заступник Голови експертної комісії ЛНМУ з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках. Головний редактор збірника "Актуальні проблеми профілактичної медицини". Підготував 6 кандидатів медичних наук. 

Проф. Б.П. Кузьмінов – співавтор: 

 • Кузьмінов Б.П. Гігієнічна характеристика сучасного видавничо-поліграфічного комплексу / Б.П. Кузьмінов. – Львів, Українська академія друкарства, - 2010. – 287 с.
 • Кузьмінов Б.П. Охорона праці в поліграфічній промисловості: проблеми гігієни праці та виробничої санітарії: Навчальний посібник / Б.П. Кузьмінов, О.В. Мельніков. – Львів, 2008. – 126 с.
 • Рудник М.П. Шкідливі фактори поліграфічного виробництва. Гігієнічні нормативи. Методи контролю. / М.П. Рудник, Б.П. Кузьмінов. – Львів. ВАТ УНДІПП ім. Т.Г. Шевченка,, 2007. – 272 с.
 • Гігієна праці : підручник / Ю.І.Кундієв, О.П.Яворовський, А.М.Шевченко та ін.; за ред. акад. НАН України, НАМН України, проф. Ю.І.Кундієва, чл.-кор. НАМН України, проф. О.П.Яворовського. – К.:ВСВ «Медицина», 2011 – 904 с.
 • Кузьмінов Б.П. Мікроелементний профіль дитячого організму, як індикатор техногенно забрудненого довкілля / Б.П. Кузьмінов, Н.М. Скалецька // Лікарська справа. –2013. –  № 5 (1122). – С .9 – 19. 

Бази кафедри:
Лабораторія промислової токсикології ЛНМУ ім. Данила Галицького

ШТАТ ПРАЦІВНИКІВ

 • Кузьмінов Борис Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри
 • Томків Василь Михайлович, к.мед.н., доцент, заступник декана ФПДО з питань інтернатури 
 • Лотоцька-Дудик Уляна Богданівна, к.мед.н., доцент, завуч кафедри 
 • Крупка Неля Омелянівна – к.мед.н., доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу з лікарями та інтернами
 • Зуб Світлана Теодорівна, к.мед.н., в.о. доцента, відповідальна за наукову роботу та науковий студентський гурток
 • Колінковський Олександр Миколайович, к.мед.н., в.о. доцента, відповідальний за громадську та виховну роботу, відповідальний за Веб-сторінку кафедри
 • Касіян Ольга Петрівна, к.мед.н., в.о. доцента, відповідальна за цивільну оборону, протипожежну безпеку та техніку безпеки
 • Ковалів Марія Омелянівна, асистент, відповідальна за збереження матеріальних цінностей, науковий інформатор
 • Завада Маріанна Ігорівна, к.мед.н., асистент
 • Матисік Світлана Ігорівна, асистент, заступник декана по роботі з іноземними студентами, секретар кафедри
 • Зелений Андрій Любомирович – асистент
 • Плукар Любов Іванівна – старший лаборант, профорг
 • Брейдак Олександра Андріївна - старший лаборант
 • Куциняк Марія Зиновіївна – лаборант
 • Яциник Ірина Григорівна – лаборант

Зліва направо: перший ряд –доц. Крупка Н.О., доц. Лотоцька-Дудик У.Б., доц. Пластунов Б.А., зав. кафедри, проф. Кузьмінов Б.П., ас. Ковалів М.О., ас. Завада М.І.;

другий ряд – лаб. Яциник І.Г., ст. лаб. Плукар Л.І., ст.лаб. Яськів А.І., в.о доц. Касіян О.П., доц. Томків В.М., в.о. доц. Колінковський О.М., ас. Матисік С.І., ас. Зелений А.Л., в.о. доц. Зуб С.Т. 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Навчально-методична робота

На кафедрі навчаються студенти 6-х курсів медичних факультетів фахового спрямування “Лікувальна справа” та “Педіатрія”, проходять підготовку лікарі-інтерни за спеціальністю “Загальна гігієна”, удосконалюють знання та практичні навики на циклах спеціалізації і передатестаційних циклах лікарі санітарно-епідеміологічної служби зі всіх гігієнічних спеціальностей.

З 2017 року на кафедрі гігієни та профілактичної токсикології проводиться навчання, первинна та періодична перевірка знань з радіаційної безпеки для лікарів-рентгенологів, лікарів-радіологів, в т.ч. інтернів. Система навчання та перевірки знань з питань радіаційної безпеки на кафедрі відповідає вимогам наказу Держатомрегулювання від 02.10.2014 №143 (мін. юст. №1549/26326 від 02.12.2014).


Лекції з гігієни та екології для студентів VI курсів медичних факультетів навчальним планом не передбачені, для лікарів-інтернів, слухачів циклів спеціалізації та передатестаційних циклів наведені у підрозділах «Робоча навчальна програма» і «Методичні вказівки» розділу 1 «Навчально-методична робота».

Переліки рекомендованої літератури для підготовки студентів до окремих тем практичних занять, лікарів-інтернів із загальної гігієни, слухачів циклів спеціалізації та передатестаційних циклів наведені в підрозділах «Методичні вказівки» розділу 1 «Навчально-методична робота».

Переліки теоретичних питань до підсумкового модульного контролю наведені у робочих навчальних програмах, методичних вказівках до практичних занять і самостійної роботи, переліки ситуаційних задач і практичних навиків – у відповідних підрозділах розділу 1 «Навчально-методична робота».

НАУКОВА РОБОТА

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Студентський науковий гурток

Громадська та виховна робота