|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Становлення і розвиток фармацевтичної освіти у Львові

Електронна адреса Друкувати PDF

Перша згадка про аптекарів Львова сягає кінця ХІІІ століття. Згід­но з переказами, дружина князя Льва Конс­танція, яка була донькою угорського ко­роля Бели ІV, запросила до Львова мо­нахів ордену Св. Франциска, а серед них кількох "в науках лікарських умілих". Оскільки на той час лікар ще й одночасно готував для хворих ліки, то цю згадку можна віднести до найдавніших фарма­цевтичних пам'яток у Галичині.

Особливого розвитку аптечна справа у Львові набуває у ХV – поч. ХVІІІ ст., тобто у період найбільшого розквіту міста як торгового та культурного центру. Вплив аптекарів на життя середньовіч­но­го Львова був такий значний, що на­прикінці ХVІ століття вони утворюють свій власний цех, а в 1609 р. отримують від короля Зигмунда ІІІ Вази підтвер­дження прав своєї професійної органі­зації. Відтоді фармацевтична освіта стає не­від'ємною частиною діяльності апте­карського цеху.

В Європі перші прояви організованої на державному рівні фармацевтичної освіти відносяться до ХVІ століття. Зок­ре­ма, до таких належать спеціальні лек­ції для фармацевтів з ботаніки у Ме­дичній школі в Монпельє (Франція), які датовані 1558 роком. Початком вищої фар­мацевтичної освіти історики фарма­ції вважають 1572 рік, коли фармацевтам спеціальним розпорядженням дозволено навчатись в університеті.

Серед багатьох письмових джерел та історіографічних відомостей немає до­стовірних свідчень про наявність у ХVІІ – ХVІІІ століттях університетської фар­ма­цевтичної освіти в Галичині. Протя­гом тривалого часу університетська фар­ма­цевтична або медична освіта була ли­ше доповнюючою позитивною обста­ви­ною при екзаменуванні майбутнього аптекаря на цехових засадах.

Становлення регулярної універси­тетської фармацевтичної освіти у Львові відноситься до середини ХІХ століття. У 1853 році на підставі розпорядження імператора Франца Йосифа І при філо­софському факультеті університету було утворено фармацев­тич­не від­ді­лення з дворічною програмою навчання. Викла­дання природничих дисциплін забезпе­чу­ва­лось професорами філософського факультету, викладання медичних – про­фе­сорами медичного факультету. Пер­ший випуск фармацевтів у Львівському університеті датується 1856 роком.

До середини ХІХ століття викладан­ня хімічних дисциплін здійснювалось на кафедрі природничої історії, яка була утворена у 1784 році проф. А.Гільтен­бран­дом. У 1851 році у Львівському уні­верситеті було відкрито кафедру хімії, пер­шу в цьому напрямку. Очолив кафед­ру проф. Ф.Плесс (1851-1855 рр.). На ка­федрі студентам фармацевтичного від­ділення викладали загальну, неорганічну, органічну, аналітичну й фармацевтичну хі­мію. У 1895 році від кафедри хімії Львівського університету відокремилась кафедра органічної і фармацевтичної хі­мії, організатором і керівником якої став учений зі світовим ім'ям проф. Б.Радзі­шевскі (1895-1910 рр.).

У середині ХІХ століття відбувалось становлення фармакогнозії як навчальної і наукової дисципліни. Базовою для ви­кла­дання фармакогнозії стала заснована проф. Г.Лобажевскі кафедра ботаніки, яка аналогічно до кафедри хімії у 1852 році відокремилась від кафедри природ­ничої історії. Впродовж 1880-1891 років фармакогнозію викладав доц. М. Дунін-Вонсовіч – перший серед викладачів від­ділення, який мав фармацевтичну освіту. У 1892 році курс фармакогнозії був виді­ле­ний в окрему фармацевтичну кафедру у Львівському університеті під керів­ницт­­вом проф. В.Нєміловіча. 1896 ро­ку в зв'язку з організацією навчальних струк­­тур новоутвореного медичного фа­культе­­ту (1894 р.) кафедру фармакогнозії було приєднано до кафедри фармаколо­гії, яку до 1902 року очолював проф. В.Собє­раньс­кі. У 90-х роках ХІХ століття від­кри­вається ряд медико-біологічних ка­федр, у тому числі одна з найстаріших на фар­мацев­тичному факультеті кафедра біо­хімії. Так закладалися підвалини Львівсь­кої хіміко-фармацевтичної школи.

У 1918-1919 роках завершується авст­­­рійський і розпочинається польсь­кий період розвитку Львівського універ­си­тету. 30 червня 1924 року Рада філо­софського факультету Львівського уні­вер­ситету прийняла рішення про ліквіда­цію у 1925 році фармацевтичного відді­лен­ня. Завдяки зусиллям галицьких фармацевтів, за підтримки послів Сейму в 1929-1930 навчальному році відновлю­ється фармацевтичний відділ уже при ме­дичному факультеті університету з чоти­рирічною навчальною програмою.

По­чат­ково фармацевтичні організації Гали­чини для забезпечення навчальних потреб фармацевтичного відділу запро­по­­нували Сенату університету у безоп­лат­не користування верхні поверхи бу­динку Галицького аптекарського това­риства (вул. Грушевського, 15). Згодом, у 1931-1932 роках, на кошти фармацевтів бу­ло побудовано та передано у власність Львівському університетові окремий кор­­пус "Соllеgium Рharmaceuticum". У 1932 році тут відкрито дві само­стійні ка­федри – фармацевтичної хімії (зав. – проф. Б. Бобраньскі) і технології ліків (зав. – м-р Альфред Кшижановскі). Пер­шим директором відділу був відомий біо­хімік проф. Якуб Парнас, від 1936 року – проф. Влодзімєж Косковскі.

  • Нині до складу фармацевтичного факультету входять 11 кафедр: біохімії (зав. – проф. О.Я.Скляров); біофізики (зав. – доц. Е.І.Лич­ковсь­кий); загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії (зав. – доц. В.В.Огур­цов); клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стан­дартизації (зав. – проф. А.Б.Зіменковський); організації і економіки фар­мації (зав. – проф. О.Л.Гром); технології ліків і біофармації (зав. – проф. Т.Г.Кали­нюк); токсикологічної та аналітичної хімії (зав. – доц. І.Й.Галь­кевич); українознавства (зав. – доц. А.А.Снігур); фармакогнозії і ботані­ки (зав. – доц. Р.Є.Дармограй); фармацевтичної, органічної і біоорганіч­ної хімії (зав. – акад. Б.С.Зіменковський); філософії та економіки (зав. – доц. І.З.Держко).
  • Навчальну базу факультету доповнюють ботанічний сад (дирек­тор – Р.М.Гулько) і навчально-виробнича аптека (зав. – М.М.Фетько).
  • Сьогодні на факультеті навчається близь­ко 600 сту­ден­тів, серед яких є і чужоземні. З 1998 року функціонує англо­мов­не відділення.
  • Підготовку спеціалістів для фарма­цевтич­ної галузі в уні­верситеті забезпечують 32 док­тори та 191 кандидат наук.

 У 1939-1940 рр., після встановлення у Галичині радянської влади фармацев­тичний відділ реорганізовується у само­стійний фармацевтичний факультет у скла­ді Львівського державного медич­но­го інституту. На цей же період припадає утворення кафедр фармакогнозії і бота­ніки (зав. – проф. Т. Вільчинський), судової хімії (зав. – доц. М.Вествалєвіч), органічної хімії для студентів ліку­вального і фармацевтичного факультетів (зав. – проф. П.Остерн, проф. Б.Гернер), загальної і неорганічної хімії (зав. – проф. Ю.Геллєр), фізики (зав. – проф. А.Лас­товецький). Першим деканом фар­мацевтичного факультету став проф. Я.Пар­нас (1939-1941 рр.).

Відновлюється діяльність фармацев­тичного факультету Львівського держав­ного медичного інституту в 1944 році. З ро­ку в рік зростає і кількість студентів, досягаючи в окремі періоди 240-260 осіб на курсі. З 1959 року розпочинається під­готовка провізорів за заочною формою на­вчання. Вже у 1960 році 13 випускни­ків отримали дипломи. До 1970 року щорічна кількість випускників зростала і досягла майже 150 осіб. У цей період фа­культет заочного навчання очолювали досвідчені педагоги й відомі вчені проф. Р.М.Піняжко і проф. Л.Я.Ладна. У 1997 році при фармацевтичному факультеті від­новлюється відділення заочного на­вчання, що через рік перетворюється у фа­­культет заочного навчання, який очо­лив доц. Р.Є.Дармограй. Після трива­лої пе­рерви наступний випуск студентів за­оч­ної форми навчання відбувся 2002 року.

У зв'язку з бурхливим розвитком у повоєнні роки фармацевтичної галузі, для посилення організаційно-економіч­ної під­готовки студентів, 1964 року утво­­рю­­ється кафедра організації та еконо­мі­ки фармації (зав. – доц. С.Л. Воскобой­нік). У 70-80-х роках ХХ ст. запроваджу­єть­ся стажування випускників фармацев­тич­­но­го факультету, активно розвива­ються інші форми післядипломної осві­ти, зокрема, інтернатура.

Навчання іноземних студентів на фар­мацевтичному факультеті Львівсько­го державного медичного інституту роз­по­ча­лось у 1961 році. Нині на факультеті навчається майже 100 іноземних студен­тів із Польщі, Бол­гарії, Росії, Лівану, Па­кистану, Сирії, Ірану, Кувейту, Лівії, Ніге­рії, Кенії та інших країн. З 1998 року роз­почато під­го­товку студентів на англо­мов­ному відді­ленні. У підготовці інозем­них громадян факультет тісно співпра­цює з між­на­род­ним відділом і деканатом іно­земних сту­­дентів (декан – доц. Є.С. Ва­ри­­вода).

У повоєнні роки фармацевтичний фа­культет очолювали досвідчені орга­ні­затори навчального процесу і відомі вчені – проф. Т.Ф.Вільчинський (1944-1947 рр.), доц. Г.О.Карпенко (1947-1949 рр.), проф. Н.В.Романов (1949-1951 рр.), проф. В.П. Крамаренко (1951 -1965 рр.), проф. В.Т.Позднякова (1965-1969 рр.), доц. С.С.Кирилюк (1969-1972 рр.), проф. Б.С.Зіменковський (1972-1979 рр.), проф. В.П.Музиченко (1979-1990 рр.). Упродовж 1990-2004 рр. фармацевтич­ний факультет очо­лю­вав проф. Т.Г.Ка­ли­нюк (1990-2004 рр.), а з листопада 2004 р. його очолює проф. Р.Б. Лесик.

Значний внесок у розвиток фарма­цевтичної освіти на факультеті, покра­щення навчально-методичної і наукової роботи, підготовку науково-педагогічних кадрів зробили завідувачі кафедр і про­фес­ори: О.С.Банах, С.Н.Баранов, І.М.Бор­няк, О.В.Владзімірська, І.Р.Гнідець, В.П.Гусяков, Ф.А.Жогло, В.О.Журав­льов, Г.О.Карпенко, І.П.Карпусь, С.С.Ки­рилюк, Й.Д.Комариця, В.П.Крамаренко, В.М.Кулицький, В.О.Курт-Умеров, Л.Я.Лад­на-Роговська, А.Ф.Минка, С.П.Міс­­кіджян, В.П.Музиченко, Р.М.Пі­няж­ко, В.Т.Позднякова, В.І.Попова, Б.А.Собчук, Е.В.Тарасова, М.Ф.Тимоч­ко, М.М.Турке­вич, М.К.Ушенко, М.П.Шлем­кевич, О.І.Юрженко, М.П.Яворсь­кий та інші.

У повоєнні роки навчальна робота на факультеті органічно поєднується із нау­ково-дослідною. Засновником і організа­тором науково-дослідної діяльності фар­мацевтичного факультету Львівського на­ціонального медичного університету та інших вищих навчальних закладів став професор М.М.Тур­кевич, який створив хімі­ко-фармацевтичну наукову школу. Серед учнів Миколи Михайловича Тур­ке­вича – професори В.П.Крамаренко, О.В.Владзі­мірська, М.П.Яворський, Л.Я.Ладна-Роговська, Б.С.Зіменковсь­кий, Р.М.Пі­няж­ко, А.Ф.Минка та інші. Проф. М.М.Туркевич був видатним спе­ціаліс­том у галузі синтезу біологічно ак­тивних сполук. У його доробку – понад 500 дру­кованих праць, близько 100 ав­торсь­ких сві­­доцтв на винаходи, патентів, ра­ціо­на­лізаторських пропозицій, 36 мо­но­графій, посібників та підручників, 4 лі­карські за­соби. Учні Миколи Михай­ловича Турке­вича професори О.В.Вла­дзі­мірська і Б.С.Зі­­менковський успішно розвивають на факультеті хіміко-фарма­цевтичну школу.

У 2001 році на фармацевтичному фа­культеті розпочато підготовку студентів за спеціальністю "Клінічна фармація". З метою оптимізації підготовки студентів за цією спеціальністю, викладання таких дисциплін як клінічна фармакологія, фар­макотерапія, основи клінічних знань, основи медичної стандартизації, фарма­ко­економіка та низки інших, у 2004 році утворено кафедру клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандар­ти­зації, яку очолив відомий спеціаліст у цій галузі проф. А.Б.Зіменковський.

В останні п’ять років значно розши­рилась географія міжнародних зв'язків співпрацівників фа­куль­тету. Вагомий вне­сок у створення пози­тивного іміджу фа­куль­тету, налагодження на­вчальних і наукових зв'язків за межами Ук­раїни на­лежить ка­фед­рам фармацевтичної, орга­нічної і біоорга­нічної хімії;  біохімії; клі­­ніч­ної фар­мації, фармакотерапії і ме­дичної стандарти­зації.

За всі роки на факультеті підготов­лено майже 12 тисяч фахівців спеціаль­ностей "Фармація" і "Клінічна фар­мація", акредитованих Міністерством освіти і науки України за IV рівнем. Фар­мацевтичний факультет Львівського на­ціо­нального медичного університету іме­ні Данила Галицького є одним із провід­них в Україні.

 Тимофій Калинюк,

професор, завідувач кафедри технології ліків і біофармації.

Роман Лесик,

професор, декан фармацевтичного факультету.

 


У 1853 році при філо­софському факуль­теті Львівського університету було утворено фарма­цевтичне відділення.
На фото: корпус університету (нині біологічний корпус ЛНУ ім. І.Франка по вул. Гру­шевського, 4). Світлина кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

 

 

 Члени екзаменаційної комісії та випускники 1878 року.
Сидять зліва направо: проф. Ф.Креутц, проф. Б.Радзішевскі, протомедик А.Бєсядецкі, проф. І.Гавранек, проф. Т.Станецкі, делегат Греміуму д-р К.Міколяш, випускник М.Дунін-Вонсовіч.
Із фондів Музею фармації Ягеллонського університету, Краків, Польща.

 

Першим деканом фармацевтичного факультету (1939-1941 рр.)
у складі Львівського державного медичного інституту став професор Якуб Кароль Парнас (1884-1949)

 

Перший випуск клінічних провізорів, 2006 року.

У центрі: проф. А.Б. Зіменковський, доц. Л.Є. Зарума