|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №2 / Кафедра медичної біології, паразитології та генетики

Кафедра медичної біології, паразитології та генетики

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69 (Шімзерів, 1)
тел. Роб. +380(32)275-49-66
e-mail:

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Воробець Зіновій Дмитрович , доктор біологічних наук, професор, академік Української академії наук, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

Зав. навчальною частиною – к.б.н., доц. Чупашко О.Я. 

ШТАТ КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри: д.б.н., проф. Воробець З.Д., к.б.н., доц. Чупашко О.Я., к.б.н., доц. Сергієнко Л.М., к.б.н., доц. Корчинська О.С., к.б.н., доц. Першин О.І., к.б.н., доц. Парижак С.Я., к.б.н., ст. викл. Ткаченко О.Р., к.б.н., ст. викл. Кушинська М.Є., к.б.н. асист. Єфремова У.П., асистенти Одноріг Л.О., Онуфрович О.К., Комбарова Л.Л.

Лаборанти:

 • Cтарший лаборант: Комбарова Л.Л.
 • Лаборант: Неклева Л.Д.

Здобувачі ступеня кандидата наук: 

 • Онуфрович О.К.
 • Якубець О.І. 

Відповідальні за основні напрямки роботи кафедри:

 • Відповідальна за наукову роботу – к.б.н., доц. Сергієнко Л.М.
 • Відповідальна за виховну роботу із вітчизняними студентами – к.б.н., доц. Корчинська О.С.
 • Відповідальна за студентський науковий гурток кафедри та інтернет-сторінку – к.б.н., ст. викл. Кушинська М.Є.
 • Відповідальна за роботу чужоземних студентів – к.б.н., доц. Парижак С.Я.
 • Відповідальна за заочне відділення – к.б.н., доц. Першин О.І.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра медичної біології Львівського національного університету ім. Данила Галицького заснована у 1920 році. Її організатором і першим завідувачем був відомий учений - біолог, паразитолог, мікробіолог, імунолог професор Рудольф Вейгль (1883-1957), який очолював кафедру до 1944 р. У період завідування кафедрою Р. Вейгль зробив вагомий внесок у вирішення проблеми профілактики та лікування висипного тифу, створив першу у світі ефективну вакцину від висипного тифу.
Завдяки відкриттю Р.Вейгля у 1920-1930 роках кафедра медичної біології Львівського університету стала всесвітньо відомою науковою базою, школою підготовки вчених з різних країн світу. При кафедрі був створений науково-дослідний інститут, який називали «Інститут Вейгеля». Кафедру відвідували представники Міжнародного товариства рикетсіологів, включаючи лауреата Нобелівської премії Чарльза Ніколя, його співробітників і багатьох інших відомих вчених. Створену Р. Вейгелем вакцину ефективно використовували в Китаї, Ефіопії та інших країнах. За час Другої cвітової війни нею було провакциновано понад 6 млн. осіб.

У період 1946 - 1948 років кафедрою медичної біології завідував професор Єфімов Михайло Іванович. У той час колектив кафедри налічував 7 осіб. У період завідування М. Єфімова кафедрою біології в Львівському медінституті співробітники кафедри відійшли від проблеми висипного тифу і зайнялись проблемою регенерації органів і тканин.
У кінці 1948 р. на посаду завідувача кафедри біології був призначений Журбін Олексій Іванович, який на той час був вже досвідченим науковцем, працював в кількох наукових і навчальних закладах, зокрема в лабораторії І.В. Мічуріна. За час завідування О.І. Журбіна (до 1970 р.) кафедра значно розширилась.
З 1972 до 1986 р. кафедру очолював Татаринов Кость Адріанович. К.А. Татаринов був автором понад 200 наукових, навчально-методичних та науково-популярних праць, зокрема підручника «Біологія» (1983) для студентів-медиків. У період 1986-1988 рр. обов’язки завідувача кафедри виконувала доц. І.В. Ковтун.
З 1988 р. дотепер кафедрою медичної біології завідує академік Української академії наук, доктор біологічних наук, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор Воробець Зіновій Дмитрович. З приходом завідувачем З.Д. Воробця на кафедрі започаткований новий напрямок наукової роботи, який стосується біологічної ролі іонів кальцію та оксиду азоту в клітинах.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедра медичної біології, паразитології та генетики здійснює підготовку студентів 1-го курсу медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів на основі навчальної програми, складеної  відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» відповідних кваліфікацій та спеціальностей у вищих навчальних медичних закладах освіти України з урахуванням Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти та вимог Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи навчання:

 • медичний факультет: дисципліна – медична біологія з паразитологією, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина»;
 • стоматологічний факультет: дисципліна – медична біологія, паразитологія та генетика, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 221 «Стоматологія»;
 • фармацевтичний факультет: дисципліна – біологія з основами генетики, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 226 «Фармація».

 НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

За керівництва проф. З.Д. Воробця проводяться наступні наукові дослідження:

Вивчення ролі кальцій-транспортувальних систем і глутатіонової антиоксидантної системи в механізмі дії блокаторів протонної помпи, М1-ацетилхолінових і Н2-гістамінових рецепторів у лімфоцитах периферичної крові (1988-2003 рр.);

Вивчення властивостей іон-транспортувальних АТФ-гідролаз сперматозоїдів чоловіків за умов олігозооспермії (2004-2009 рр.);

Дослідження функціонально метаболічних резервів стрес-лімітуючих систем організму за екстремальних умов з метою виявлення ефективних способів їх корекції (Кінетичні особливості ензиматичної активності аргінази, NO-синтази та АТФ-аз лімфоцитів периферичної крові у хворих на ревматичні захворювання та рак яєчника) № держреєстрації 01110U000121 (2011-2015 рр.).

Дослідження системних та паракринних регуляторних механізмів у забезпеченні гомеостатування функціонально-метаболічних параметрів організму за умов адаптації до дії екстремальних чинників різної природи (з 2016 р.).

Кафедра також приймає участь у наукових дослідженнях щодо виконання тем за 4 грантами президента України:

 • Молекулярні механізми патогенезу еректильної дисфункції судинного та ендокринного ґенезу у чоловіків (2008 р.);
 • Роль іон-транспортувальних систем лімфоцитів як критерій оцінки розвитку еректильної дисфункції у чоловіків (2010 р.);
 • Розробка та впровадження імунобіохімічних методів ранньої діагностики розвитку патологічних процесів  в організмі (2014 р.);
 • Молекулярно-біологічні регуляторні механізми порушення запліднювальної здатності сперматозоїдів і розробка нових імуно-біохімічних методів діагностики фертильності у чоловіків (2016 р.).

 ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

За час завідування кафедрою професора З.Д. Воробця (з 1988 року) видано понад 400 наукових і навчально-методичних праць, з яких 40 посібників, 2 підручники, понад 350 наукових статей і тез доповідей. Отримано 6 наукових грантів з Фонду фундаментальних досліджень МОН України.

Захищено 14 кандидатських дисертацій та 1 докторська 

Теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук:

Максимʼюк Г.В. Біохімічні особливості впливу трансмембранних змін гомеостазу іонів на життєздатність сперматозоїдів за умов кріопротекції (2016).

Теми дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Чупашко О.Я. Кальцій-залежні процеси в нормальних та пухлинних клітинах під впливом поліпептидних факторів росту (1996).
Корчинська О.С. Транспорт кальцію в опосередкуванні дії поліпептидних факторів росту на нормальні та пухлинні клітини (1996).
Шикула Р.Г. GТР-зв’язуючі білки та фосфатидилінозитидний цикл при М-холінергічній регуляції скоротливості серця (2001).
Підковка Н.О. Регуляторна роль Ca2+ у функціонуванні глутатіонової антиоксидантної системи лімфоцитів крові (2003).
Максим’юк Г.В. Роль іонів кальцію, калію, натрію і транспортних АТФаз у збереженні біологічної повноцінності сперматозоїдів (2004).
Кочешкова Н.С. Ідентифікація та властивості іон-транспортувальних АТР-гідролаз сперматозоїдів чоловіків за умов олігозооспермії (2007).
Першин О.І. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів (2008).
Коноварт О.В. Механізми дії блокаторів Н2-гістамінових і М1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові (2008).
Середа О.М. Наукова спадщина Рудольфа Вейгеля – винахідника вакцини проти висипного тифу (2011).
Ковальський П.П. Співспряжені іон-транспортувальні функції еритроцитних мембран у хворих на стенокардію (2012).
Фафула Р.В. Порушення активностей Ca2+-  Na+- АТР-залежних транспортувальних систем у лімфоцитах периферичної крові при ревматичних захворюваннях (2013).
Єфремова У.П. Властивості аргінази та NО-синтази лімфоцитів периферичної крові при ревматичних захворювань (2015).
Мельник О.В. Роль NО- та Na+- АТР-залежних регуляторних систем  у патогенезі реактивного артриту (2015).
Личковська Н.Е. Активізаційно-ензиматичні та фенотипічні особливості лімфоцитів  у хворих із запальною патологією суглобів (2016).

Професор З.Д. Воробець - член Вищої атестаційної комісії Кабінету Міністрів України з 2000 до 2011 р. та член експертної ради Департаменту атестації кадрів МОН України з 2012 року до тепер. На даний час є також членом редколегії 3 фахових журналів, членом спеціалізованої вченої ради.

Завідувач кафедри, професор З.Д. Воробець є співавтором 2 підручників «Медична біологія» (Вінниця: Медична книга, 2004, 2009), за який авторам присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки (2007) та «Біологія» (Львів: в-во Кварт, 2016).

Серед найважливіших праць підручник «Біологія» (за ред. З.Д. Воробця, 2016), посібник «Біологія» (за ред. З.Д. Воробця, 2010). «Медична біологія з основами паразитології та генетики (посібник для практичних занять для студентів фармацевтичного факультету)» (З.Д. Воробець, О.І. Першин, Л.М. Сергієнко, О.Я. Чупашко, 2012); «Медична біологія. Посібник з практичних занять для студентів ВМЗО» (Л.М. Сергієнко, З.Д. Воробець, 2012). «Практикум з медичної біології, паразитології та генетики (для студентів фармацевтичного факультету)» (О.І. Першин, З.Д. Ворбець, О.Я. Чупашко, Н.М. Воробець, Л.М. Сергієнко, 2011); «Медична біологія (практикум для студентів медичного факультету)» (З.Д. Ворбець, О.І. Першин, О.Я. Чупашко, 2016); «Біологія з основами генетики (практикум для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання)» (О.І. Першин, З.Д. Ворбець, 2016).

ВИХОВНА РОБОТА

Головною метою національного виховання студентської молоді є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, активного провідника національної ідеї, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів. Викладачі кафедри беруть активну участь у реалізації плану університету з питань національно-патріотичного виховання студентів, є кураторами академічних груп 1-го курсу медичного факультету №2.

Куратори працюють під керівництвом завідувача або заступника завідувача кафедри з виховної роботи у тісному контакті зі студентським самоврядуванням та заступником декана з виховної роботи. Наставники академічних груп провадять бесіди та відвідують студентів у гуртожитку, долучаються до формування у них національно свідомої, фізично здорової особистості з притаманними їй цінностями сучасного українського виховання.