|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №2 / Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Електронна адреса Друкувати PDFАДРЕСА
79007 м. Львів, вул. Огієнка, 5
тел. +38 (032) 226-50-54; 272-45-12
e-mail:

 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Яворський Остап Григорович, доктор медичних наук, професор

 

 

ШТАТ КАФЕДРИ

 • відповідальна за навчальну роботу - к.м.н., доц. Ющик Л.В.
 • відповідальна за роботу з інтернами - к.м.н., доц. Гайдук А.Б.
 • відповідальна за лікувальну роботу - к.м.н., доц. Бевз О.В.
 • відповідальна за наукову роботу - к.м.н., доц. Семен Х.О.
 • к.м.н. ас. Семеген-Бодак Х.В.; ас. Дроник І.С.; ас. Діденко О.З.; ас. Кривко О.Ю.; старший лаборант Рогуля С.С.; лаборанти Козерема Х.Б., Миханів Х.І. 

Колектив кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2.
Зліва направо: перший ряд: Л. В. Ющик, А. Б. Гайдук, О. Г. Яворський, О. В. Бевз, Х. О. Семен;
другий ряд: Х. І. Миханів, Х. В. Семеген-Бодак, О. Ю. Кривко, О. З. Діденко, І. С. Дроник, С. С. Рогуля 

Історична довідка

Кафедру було засновано у 1939 році. Завідувачами кафедри послідовно були: з 1939 по 1944 рік – професор І. Грех, з 1944 по 1952  - професор Т.Т. Глухенький. З 1952 по 1985 роки в інституті існувало дві кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб. Кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб лікувального факультету з 1952 по 1963 роки завідував доцент В.І. Чернов., а з 1963 по 1985 рік - професор Ю.І. Децик. Кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб педіатричного та стоматологічного факультетів з 1952 по 1959 рік завідував професор І. Стукало, а з 1959 по 1985 роки - професор П.Ф. Попелюк. Об’єднаною у 1985 році кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб завідував професор Ю.І. Децик, якого у 1988 році змінив професор Р.Я. Дутка. З 1998 року повторно було виокремлено кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету №1 (завідувач професор Р.Я. Дутка) та кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб та сестринської справи, яку очолив професор О.Г. Яворський. У 2009 році кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб та сестринської справи було перейменовано на кафедру пропедевтики внутрішньої медицини №2.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

На кафедрі навчаються студенти ІІ-ІІІ курсів медичного факультету № 2, інтерни І і ІІ років навчання за спеціальностями "загальна практика - сімейна медицина" та "внутрішні хвороби".
Студенти ІІІ курсу медичного факультету №2 вивчають на кафедрі дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Сестринська практика». Студенти ІІ курсу медичного факультету №2 вивчають на кафедрі дисципліну «Догляд за хворими (практика)» та елективний курс «Деонтологія в медицині».

Штатний розклад кафедри складає: 6,5 ставок, з яких по медичному факультету №2 - 4,5 ст., по ФПДО – 2,0 ст., в тому числі 4,5 ставок по держбюджету та 2,0 ст. по позабюджету

Педагогічне навантаження виконують: 9 викладачів, з яких 1 професор, 5 доцентів; 4 асистенти. Допоміжний персонал: старші лаборанти – 1 ст.; лаборант – 1 ст.

Клінічною базою кафедри є Державна лікарня «Клінічна лікарня ДТГО «Львівська залізниця» http://railway.lviv.ua/social/health/. Лікувальна робота та навчальний процес проводяться на базі І-го та ІІ-го терапевтичних, ендокринологічного, інфарктного, кардіологічного відділень із ліжковим фондом 215 ліжок.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

            1.      Методичне забезпечення навчальних дисциплін:

             «Пропедевтика внутрішньої медицини»:

            • Підручник «Основи внутрішньої медицини: пропедевтика внутрішніх хвороб + 2 CD» / за редакцією професора О.Г.Яворського. – Київ: Здоров’я, 2004. – 500 с.
            • Навчальний посібник «Пропедевтика внутрішніх хвороб у запитаннях і відповідях» українською (278 с.) й російською (301 с.) мовами (автори О.Г. Яворський, Л.В.Ющик). Київ: Здоров’я. – 2003 р.
            • Методичні рекомендації з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів ІІІ курсу медичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (модуль 1: Основні методи обстеження в клініці внутрішніх хвороб)/ Ющик Л.В., Гайдук А.Б., Дроник І.С. (за ред. проф. О.Г. Яворського).-Львів, 2009. – 101 с.
            • Методичні рекомендації з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів ІІІ курсу медичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (модуль 2: Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів./ Ющик Л.В., Гайдук А.Б., Дроник І.С. (за ред. проф. О.Г. Яворського). - Львів, 2008. – 76с.
            • Відеофільм “Пальпація, перкусія, аускультація”, – Загальна тривалість 40 хв (автор професор О.Г.Яворський).
            • Аудіодиск “Дихальні шуми. Тони й шуми серця”, – Загальна тривалість 45 хв. (автор професор О.Г.Яворський).
            • Навчальний DVD-диск "Анамнез. Огляд: фото пацієнтів". – Загальна тривалість 45 хв. (автор професор О.Г. Яворський).
            • Яворський О.Г. Схема історії хвороби (для студентів ІІІ курсу). – Львів, 1992. – 16с.
            • Яворський О.Г. Основи загальної електрокардіографії (для студентів медичних інститутів).  – Львів, 1992. – 27с.

            «Догляд за хворими» та «Сестринська справа»

            • В. З. Нетяженко, І. М. Щуліпенко, Л. А. Дітківська.  Догляд за хворими – К. Здоров’я, 2013. – 592 с.
            • Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології. К., 1998. – 383с.
            • Догляд за хворими: підручник Ю.П. Гніденко, О.М.Ковальова, В.М. Лісовий, О.В. Охапкіна та ін.; за ред. О.М. Ковальової, В.М. Лісового, С.І. Шевченка, Т.В. Фролової. – К.: ВСВ «Медицина», 2010.  – 488 с.
            • Яворський О.Г. Навчальний DVD-фільм «Догляд за хворими. Основи мед сестринської справи» (тривалість 2 год 45 хв).
            • Методичні рекомендації з догляду за хворими терапевтичного профілю (практика) для студентів ІІ курсу медичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації/ Дроник І.С., Ющик Л.В., Гайдук А.Б. (за ред. проф. О.Г. Яворського). - Львів, 2009. – 32с.
            • Методичні рекомендації з сестринської виробничої практики (терапія) для студентів ІІІ курсу медичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (модуль 1: терапія)/ Бевз О.В., Ющик Л.В. (за ред. проф. О.Г. Яворського). - Львів, 2010. – 52 с.

            НАУКОВА РОБОТА

            Основні напрямки наукових досліджень:

            • вивчення впливу фізичного навантаження на біохімічні процеси в організмі здорових та хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію;
            • вивчення біохімічних процесів в організмі хворих на неалкогольний стеатогепатит;
            • значення варіабельності ритму серця для оціни функціонально-метаболічного резерву.

            ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

            • розроблений метод визначення глютатіону та ступеню його окиснення в еритроцитах (О.Г. Яворський, І.О. Павлик);
            • розроблений спосіб визначення активності креатинкінази (О.Г. Яворський);
            • описаний новий синдром адреномедулярної недостатності й показана його роль для здатності виконувати фізичне навантаження (О.Г. Яворський);
            • доведена можливість використання рівня небілкових тіолових груп крові для оцінки метаболічної втоми організму (О.Г.Яворський);
            • доведено, що кислотно-лужний стан шкіри є дзеркалом метаболічних процесів в організмі (О.Г. Яворський, Л.В. Ющик, Л.П. Бец, О.В. Бевз, І.О. Павлик, З.Я. Гаврилів);
            • обгрунтовані два способи використання Т-критерію Стьюдента для статистичної обробки даних біологічного експерименту (Н.А.Ружевич, П.Л.Свердан, О.Г.Яворський);
            • доведено, що навіть помірне фізичне навантаження може мати шкідливий вплив в осіб із низьким рівнем антиоксидантної системи (О.Г.Яворський);
            • розроблений спосіб визначення функціонального резерву печінки та запропоновано способи його корекції (А.Б.Гайдук);
            • запропоновано метод оцінки функціонального стану кори надниркових залоз та серцево-судинної системи у здорових осіб та в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця при фізичному навантаженні (М.Р.Гжегоцький, О.Г.Яворський, О.В.Бевз, С.М.Ковальчук);
            • доведено використання появи С-реактивного білка після фізичного навантаження як раннього маркера прогресування атеросклеротичного процесу (автори патенту - О.Г.Яворський, З.І.Країнська, І.С.Дроник);
            • обгрунтовано метод забору крові для вивчення функції печінки в експерименті на щурах (А.Б.Гайдук);
            • отримано патент на корисну модель (2008 р.) "Застосування проби з дозованим фізичним навантаженням людини як способу оцінки стану антиоксидантної активності" (автори О.Г. Яворський, І.С. Дроник, З.І.Країнська)
            • отримано патент на корисну модель (2009 р.) "Застосування способу визначення активності загальної креатинкінази в плазмі крові як способу визначення активності серцевої фракції креатинкінази в плазмі крові" (автори О.Г. Яворський, О.В. Булак, І.С. Дроник).

            ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

            Працівники кафедри проводять лікувальну роботу та надають консультативну допомогу у відділеннях Державна лікарня «Клінічна лікарня ДТГО «Львівська залізниця», приймають участь у клінічних та патолого-анатомічних конференціях.

            ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

            • виданий підручник «Пропедевтика внутрішніх хвороб» за ред. проф. Ю.І. Децика (співавтор О.Г. Яворський) (Київ: Здоров’я, 1998, 2000 р.р.– 503 с. (гриф МОЗ України).
            • виданий навчальний посібник «Пропедевтика внутрішніх хвороб у запитаннях і відповідях» українською (278 с.) й російською (301 с.) мовами (автори О.Г. Яворський, Л.В.Ющик). Київ: Здоров’я. – 2003 р. (гриф ЦМК з вищої освіти МОЗ України).
            • виданий підручник «Основи внутрішньої медицини: пропедевтика внутрішніх хвороб + 2 CD» / за редакцією професора О.Г.Яворського. – Київ: Здоров’я, 2004. – 500 с. (Друге видання згаданого вище підручника за ред. проф. Ю.І.Децика). Підручник укомплектований двома CD-дисками (автор професор О.Г.Яворський): 1. Відеофільм “Пальпація, перкусія, аускультація”, 40 хв. 2. Аудіодиск “Дихальні шуми. Тони й шуми серця”, 45 хв. (гриф МОЗ України).
            • виданий DVD-фільм “Пальпація, перкусія, аускультація” українською й англійською мовами (автор - професор О.Г.Яворський)- гриф ЦМК з вищої освіти МОЗ
            • видано монографію для лікарів різних фахових спрямувань“806 клінічних епонімічних синдромів із симптомним та авторським покажчиками" (автор- професор О.Г.Яворський)- Львів:Камула, 2006. - 304 с.
            • виготовлено типографським способом 100 таблиць з пропедевтики внутрішніх хвороб (А1, ламіновані, на картонній основі; автор – проф. О.Г.Яворський) за матеріалами підручника “Основи внутрішньої медицини: Пропедевтика внутрішніх хвороб” + 2 CD”.
            • видано ІІ том монографії "806+ клінічних епонімічних синдромів із симптомним та авторським покажчиками" (автор - проф. О.Г. Яворський). – Львів: Камула, 2009.– 336 с.
            • видано навчальний відеофільм "Догляд за хворими. Основи медсестринської справи" на двох DVD-дисках. – Загальна тривалість фільму 2 год. 45 хв. (автор - проф. О.Г. Яворський)
            • видано навчальний відеофільм "Анамнез. Огляд: фото пацієнтів" на DVD-диску. – Загальна тривалість фільму 45 хв. (автор - проф. О.Г. Яворський)
            • третє видання підручника "Пропедевтика внутрішньої медицини" за редакцією проф. О.Г.Яворського; підручник укомплектований електронними носіями (чотири диски).


            "806 клінічних епонімічних синдромів із симптомним та авторським покажчиками" (автор- професор О.Г.Яворський)
            «Основи внутрішньої медицини: пропедевтика внутрішніх хвороб + 2 CD» / за редакцією професора О.Г.Яворського.

            «Основи внутрішньої медицини: пропедевтика внутрішніх хвороб + 2 CD» / за редакцією професора О.Г.Яворського
            Навчальний відеофільм “Пальпація, перкусія, аускультація”, 40 хв.

            Навчальний відеофільм “Пальпація, перкусія, аускультація”, 40 хв.
            О.Г. Яворский, Л.В.Ющик «Пропедевтика внутренних болезней в вопросах и ответах»

            О.Г. Яворский, Л.В.Ющик «Пропедевтика внутренних болезней в вопросах и ответах»
            О.Г. Яворський, Л.В.Ющик «Пропедевтика внутрішніх хвороб у запитаннях і відповідях»

            О.Г. Яворський, Л.В.Ющик «Пропедевтика внутрішніх хвороб у запитаннях і відповідях»            О.Г. Яворський «806+ клінічних епонімічних синдромів із симптомним та авторським покажчиками»(ІІ_том)            Навчальний відеофільм "Догляд за хворими. Основи медсестринської справи" на 2-х DVD-дисках (2год. 45 хв.)

            ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА

            Викладачі кафедри є кураторами академічних груп №31,32,33 III курсу медичного факультету №2.

            У план заходів з виховної роботи на осінній семестр 2012-2013 н.р. включено бесіди з питань  реформування охорони здоров’я в Україні, нормативно-правового забезпечення лікарської практики, деонтології в медицині. Також заплановано проведення тематичних бесід присв’ячених 70-ї річниці УПА, голодомору 1932-1933 років, проблемам збереження української мови в умовах сьогодення. Планується прийняти участь у благочинній акції до дня Святого Миколая «Допоможемо дітям-сиротам» . З метою ознайомлення із медичними традиціями Галичини заплановано провести семінар на тему «Видатні лікарі Галичини» та відвідати Музей-аптеку.