|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №2 / Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики

Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики

Електронна адреса Друкувати PDF

 

 

АДРЕСА

79008, м. Львів, вул. М. Лисенка, 31а

тел. +38 032 2600188

email:

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ -  Личковська Олена Львівна, доктор медичних наук, професор кафедри 

 

 

КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

            Професорсько-викладацький штат кафедри складається з 16 осіб, з них: двоє професорів, троє професорів кафедри, двоє доцентів, один – доцент кафедри, 8 асистентів. Четверо викладачів працюють на посаді асистента кафедри з погодинною оплатою, з них двоє - старші наукові співробітники ДУ "ІСП НАМНУ". Штат навчально-допоміжного персоналу затверджений в кількості 4 одиниць: 2 старших лаборантів, прибиральниця, гардеробниця

ШТАТ КАФЕДРИ

 • Відповідальна за наукову роботу та роботу СНГ— док. мед. наук, провідний наук. сп., професор кафедри Кеч Н.Р.
 • Відповідальна за навчальну роботу та інтернет-сторінку кафедри — канд. мед. наук, доц. Кулачковська І.Ю.
 • Відповідальна за інтернет-сторінку кафедри — ст. лаб. Драган М.І.

Професори:

Личковська Олена Львівна, доктор медичних наук, професор кафедри

Гнатейко Олег Зіновійович, доктор медичних наук, академік АН ВШ України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений професор ЛНМУ імені Данила Галицького, директор ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»

Акопян Гаяне Рубенівна доктор медичних наук, професор

Лук’яненко Наталія Сергіївна, доктор медичних наук с.н.с., професор кафедри

Кеч Наталія Романівна, доктор медичних наук, провідний наук. сп., професор кафедри

Доценти:

Кулачковська Ірина Юріївна, кандидат медичних наук, доцент

Садова Ореста Миронівна, кандидат медичних наук, доцент

Авраменко Ірина Юріївна, кандидат медичних наук, доцент

Асистенти:

Бура-Ярошевич Лариса Федорівна, Косминіна Н.С., Ковалів Ірина Богданівна,Пронів Наталія Володимирівна - кандидати медичних наук
Тишкевич Андрій Олексійович, Дац-Опока Марта Ігорівна, Мальська Андріана Андріївна, Пецух Галина Олегівна, Шаргородська Євгенія Борисівна

Допоміжний персонал:

Живко Л.Я., Драган М.І. - ст. лаборанти, Лопушанська О.І. – прибиральниця, Шалапай Н.П. – гардеробниця.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра пропедевтичної та факультетської педіатрії була заснована в 1956 році. Її очолив професор Ігнатов С.І. одночасно з кафедрою шпитальної педіатрії, але через декілька місяців завідувачем кафедри було призначено професора Руднєва І. Від 1963 до 1970 року кафедрою керував професор Красногорський М. – вихованець Ленінградської військово-медичної академії. У 1970 р. його наступницею стала професор Фрішман М.М., яка почала працювати асистентом на кафедрі з перших днів її існування. Після виходу проф. Фрішман М.М. на пенсію, з 1990 р., кафедру очолював проф. Гнатейко О.З. Рішенням Вченої Ради ЛНМУ імені Данила Галицького (протокол №5-ВР від 25.06.2014) назву кафедри «Пропедевтики дитячих хвороб» замінено на «Пропедевтики педіатрії та медичної генетики». З лютого 2015 р. обов’язки завідувача кафедри виконує доктор мед. наук, доцент Личковська О.Л.

В різні періоди на кафедрі працювали доценти, канд. мед. наук Старух М., Крилова Т., Іванова Н., Калиновська Л.С., Коссак Б.Й., Бомк А.С., Єрмакова Є.В., асистенти, канд. мед. наук Коритко М.І., Смирнова Г., Семенова Л., Картиш Г., Брунець І.М., Жагліна А.Х., Поліщук Р.С.

Щорічно в клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі навчаються 2-3 лікарів-педіатрів, які надалі успішно працюють у лікувально-профілактичних закладах не тільки Львова та області, а також інших міст України і за кордоном (Росія, Білорусія, Молдова, Німеччина, США). В минулому чужоземні клінічні ординатори або аспіранти кафедри – сьогодні успішні практикуючі лікарі, викладачі медичних університетів у себе на батьківщині в Лівані, на Кіпрі, в Ємені, Судані, Ізраїлі, США.

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальна робота, яку виконує кафедра, включає наступні види робіт:

 • читання курсу лекцій та проведення практичних занять з "Пропедевтики педіатрії" для студентів ІІІ курсу медичного факультету
 • читання курсу лекцій та проведення практичних занять з "Дитячих хвороб" для студентів ІV курсу стоматологічного факультету
 • читання курсу лекцій та проведення практичних занять з "Медичної генетики" для студентів V курсу медичного факультету
 • проведення практичних занять з елективного курсу "Сучасні методи генетичної діагностики" для студентів ІІІ курсу медичного факультету
 • проведення практичних занять з "Медичної генетики" для клінічних ординаторів
 • проведення виробничої практики з "Догляду за хворими (практика)" для студентів ІІ курсу медичного факультету
 • проведення виробничої практики з "Сестринської практики" для студентів ІІІ курсу медичного факультету
 • надання консультацій студентам, приймання відробок пропущених занять, взаємовідвідування та обговорення лекцій та практичних занять 

В 2015 р. складено і затверджено робочі програми з практики «Догляд за хворими» та «Сестринської практики» для студентів медичного факультету ІІ та ІІІ курсів відповідно. Робочі програми розроблені на виконання Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII, наказу МОН України №47 від 26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 н.р.», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2015 за №132/26577, листів МОН України від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу», від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році», листів МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986 та від 16.04.2015 №08.01-47/12037 «Про затвердження скорегованих навчальних планів дипломної підготовки фахівців галузей знань 1201 «Медицина» та 1202 «Фармація»». При складанні програми були враховані «Положення про практику у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького», ухваленого Вченою Радою ЛНМУ імені Данила Галицького 16.09.2015 протокол № 8-ВР. На вересень 2016 р оновлено робочу програму з навчальної дисципліни «Пропедевтика педіатрії».

Основними шляхами досягнення знань з педіатрії є навчання студентів біля ліжка хворого методиці обстеження дитини, виявлення фізіологічних, властивих віку, особливостей та їх відмінності від симптомів патології, побудові внаслідок обстеження діагностичної концепції та верифікації її результатами параклінічних обстежень. Цю роботу студенти проводять самостійно із складанням відповідного протоколу, потім це узагальнюють у вигляді історії хвороби. Лекції читаються з проблемним способом викладу.

Протягом останніх років на кафедрі проводяться практичні заняття з елективного курсу "Сучасні методи генетичної діагностики" для студентів ІІІ курсу медичного факультету. Дисципліна допомагає у вивченні ключових проблем сучасної медичної генетики, сприяє орієнтації студентів в особливостях майбутньої професійної діяльності, спрямовує на удосконалення навичок пізнавальної, організаційної та прикладної діяльності лікаря, доповнює та поглиблює базове та предметне навчання. Спостерігається зацікавленість студентів предметом, оскільки з року в рік збільшується кількість груп, які вибирають курс "Сучасні методи генетичної діагностики" для вивчення, зокрема зростає зацікавленість предметом чужоземних студентів.

У навчанні студентів інноваційні інформаційні технології використовуються у вигляді більш активного залучення їх до активного використання Інтернету. На сайті кафедри, який систематично оновлюється, розміщуються всі навчально-методичні матеріали як до практичних занять, так і до підготовки до підсумкових модульних контролів (надані банки тестових завдань, ситуаційні задачі). Студенти мають можливість користуватися методичними розробками до практичних занять в електронному варіанті.

Ефективність навчальної роботи визначається за результатами підсумкових модульних контролів.  

НАУКОВА РОБОТА

Кафедрою пропедевтики дитячих хвороб виконується планова наукова робота спільно з ДУ "Інститут спадкової патології НАМН України" - "Роль алельного поліморфізму генів системи біотрансформації ксенобіотиків в патогенезі обмінних процесів при екопатології у дітей".

Викладачі кафедри приймають участь у розробці:

 • Програми АМН України «Стратегічні напрямки розвитку на період 2011 – 2016 р.р.» на замовлення НАМН України (Гнатейко О.З., Акопян Г.Р., Кеч Н.Р., Лук’яненко Н.С.)
 • «Завдань і заходів з виконання Державної цільової соціальної програми «Підвищення ефективності лікування дітей з екологічно забруднених регіонів» з аналізом бюджетних потреб  на 2013-2020 рр. як підпрограми V розділу підрозділу 2 – Окремі напрями медичної допомоги Загальнодержавної програми «Здоров’я - 2020: Український вимір», на замовлення Кабінету Міністрів України (Лук’яненко Н.С.).

На кафедрі навчаються 1 аспірант (заочна форма навчання), 1 магістр, 1 клінічний ординатор, виконує дисертаційну роботу 1 здобувач.

спірантом і асистентом кафедри Мальською А.А. виконується наукова робота на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук "Прогностичні маркери клінічного перебігу та термінів розвитку серцево-судинної недостатності у дітей із атріовентрикулярною комунікацією" (термін виконання 2014-2017 р.р.).

Здобувачем і асистентом кафедри Дац-Опокою М.І. виконується наукова робота на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук "Роль генетичних та середовищних факторів ризику у формуванні схильності до розвитку гостро-езофагально рефлюксної хвороби у дітей" (термін виконання 2015-2018 р.р.).

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно приймає участь в наукових конференціях, з"їздах, симпозіумах, круглих столах, а саме.

Професор Гнатейко О.З. є членом редколегій 8 фахових журналів; спеціалізованих вчених рад Д 35.600.04 у Львівському національному медичному університеті ім. Д. Галицького по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями «акушерство і гінекологія», «педіатрія» та Д 41.600.02 в Одеському Державному медичному університеті – за спеціальністю «педіатрія, акушерство, гінекологія та медична генетика». Під керівництвом проф. Гнатейка О.З. виконано 8 докторських і 26 кандидатських.

ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Базовою установою є КЗ Львівська обласна дитяча клінічна лікарня „Охматдит”, яка нараховує 440 ліжок, з них 160 соматичного профілю. Співробітники кафедри проводять лікувальну роботу у відділеннях раннього та старшого дитинства, алергологічно-пульмонологічному та реанімаційних відділеннях, всього на 440 ліжок, з них 160 соматичного профілю.

Лікувальна робота розподілена між співробітниками кафедри наступним чином:

Професори Гнатейко О.З. та Личковська О.Л. проводять клінічні обходи в: І дитячому відділенні (четвер з 11-00 до 13.00), ІІІ дитячому відділені (вівторок з 11-00 до 13.00), реанімаційні відділення- щоденно (при необхідності), доц. Кулачковська І.Ю. - консультант І дитячого відділення, доц. Садова О.М. - консультант ІІІ дитячого відділення; проф. каф. Лук’яненко Н.С. проводить клінічні обходи ІІ дитячому відділенні (середа з 13-00 до 15.00), доц. каф. Авраменко І.Ю. – консультант цього ж відділення; ас. Мальська А.А., ас. Тишкевич А.О., ас. Дац-Опока М.І. та ас. Косминіна Н.С. - курують хворих в І дитячому відділенні, ас. Бура-Ярошевич Л.Ф. та ас. Пецух Г.О. - курують хворих в ІІ дитячому відділенні, проф. каф. Кеч Н.Р.- забезпечує планову та ургентну УЗД–діагностику. Проф. каф. Лук’яненко Н.С. згідно графіка веде консультативний прийом на базі консультативної поліклініки ЛОДКЛ (щопонеділка). Професор Гнатейко О.З. консультує хворих в медико-генетичному центрі ДУ "ІСП НАМН України";.

Всі викладачі в 2011 році проатестовані в ЦАК МОЗ України, присвоєно вищу кваліфікаційну категорію.

З метою підвищення кваліфікації лікарів бази під керівництвом завідувача кафедри щотижня проводяться клінічні та щомісячні патолого-анатомічні конференції. Співробітники кафедри читають лекції на «Дні педіатра» та переривистих курсах для педіатрів.

Професор Гнатейко О.З. є головою асоціації педіатрів області, головою наукового товариства медичних генетиків України, перший заступник голови координаційної ради фундаментальних проблем розвитку медичної генетики МОЗ України та НАМН України, член лікарської ради та ради по попередженню та аналізу дитячої смертності, член атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Студенти та інтерни задіяні в лікувально-діагностичному процесі через обходи професора та сумісні огляди і консультації.

Викладачі кафедри рецензують історії хвороб померлих дітей, систематично проводять експертну оцінку історій хвороб у 3 соматичних та 2-х реанімаційних відділеннях. Аналіз лікувальної проводиться засіданні кафедри кожного семестру з оформленням відповідного протоколу. Звіт про лікувальну роботу кафедри заслуховується на раді лікарні та щорічно - на Вченій раді факультету.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

У травні – червні 2016 р. ас. Мальська А.А. проходила стажування з кардіології у «The Children’s Hospital of Philadelphia» (CША). Ас. Шаргородська Є.Б. 28.04 – 03.05.16 стажувалася по медичній генетиці у «The European School of Genetic Medicine and the European Society of Рuman Genetics “Basic and Advanced Course in Genetic Counselling”» (Centro Rezidenziale Universitario, Bertinoro di Romagna) (Італія) 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.            Виробнича практика студентів ІІ курсу медичного факультету (методичний посібник) / Паєнок О.С., Садова О.М., Паєнок А.В., Гнатейко З.О. – Львів, 2002. – 71 с.

2.            Пропедевтика дитячих хвороб. Методика обстеження здорової та хворої дитини. Семіотика дитячих хвороб / Навчальний посібник для студентів ІІІ- IV рівнів акредитації вищих медичних навчальних закладів за ред.. проф.. О.Гнатейка. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 320 с.

3.            Feeding of Infants (Methodological Insructions for Clinical Studies for Students of Medical Faculty) / ed by I. Kulachkovska, Ye. Yermakova – Lviv, 2006. - 17 p.

4.            Propaedeutic Pediatrics (Methodological Insructions for Clinical Studies for Students of Medical Faculty (Part 1) / ed by I. Kulachkovska, Ye. Yermakova – Lviv, 2006. – 50 p.

5.            Propaedeutic Pediatrics (Methodological Insructions for Clinical Studies for Students of Medical Faculty (Part 2) / ed by I. Kulachkovska – Lviv, 2006. – 82 p.

6.            Ситуаційні задачі для самоконтролю з курсу “Дитячі хвороби” (для студентів ІV курсу стоматологіч-ного факультету) / за редакцією професора Гнатейка О.З. – Львів, 2006. – 35 с.

7.            Природжені аномалії сечової системи у дітей. Посібник для лікарів / За ред. М.М.Кассараби, Д.Д.Іванова, О.О.Добрик. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2010. – 416 с.: іл. (серед авторів: Акоп’ян Г.Р., Гнатейко О.З., Ковалів І.Б., Кеч Н.Р., Кулачковська І.Ю., Лук’яненко Н.С.)

8.            Propaedeutic Pediatrics. Module 1. Development of a Child. Methodological Guide for Clinical Studies for English Medium Students of Medical Faculty (3rd Year of Studies) / ed by I. Kulachkovska, O. Sadova – Lviv, 2012. – 90 p.

9.            Propaedeutic Pediatrics. Module 3. Feeding of Infants and Children Over One Year of Age. Methodological Guide for Clinical Studies for English Medium Students of Medical Faculty (3rd Year of Studies) / ed by O. Sadova, I. Kulachkovska – Lviv, 2012. – 49 p.

10.        Садова О.М., Кулачковська І.Ю., Тишкевич А.О. Пропедевтика педіатрії. Модуль 3. Вигодовування немовлят та харчування дітей раннього віку: навчальний посібник для студентів ІІІ курсу медичного факультету вищих медичних закладів освіти України ІІІ- IV рівнів акредитації. – Львів, 2012. – 39 с.

11.        Пропедевтична педіатрія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г.Майданник, В.Г.Бурлай, О.З.Гнатейко [та ін.]; за ред.. проф. В.Г.Майданника. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 880 с.: іл. (рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації)

12.        Пропедевтика педіатрії: навчальний посібник для студентів ІІІ курсу медичного факультету вищ. мед. навч. Закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації / за ред.. проф.. Гнатейка О.З. – Львів, 2014. – 671 с.іл

13. Наскрізна програма виробничих практик студентів ІІ – V курсів медичних факультетів за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / під ред. М.Р. Гжегоцького (авторський колектив: в т.ч. проф. Личковська О.Л., доц. Кулачковська І.Ю.). – Львів, 2016. – 57 с.

14. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Педіатрія” для студентів IV курсу стоматологічного факультету, спеціальність 7.110106 – «стоматологія» / за ред. Личковської О.Л. – Львів, 2016. – 124 с.

15. Methodological Guidelines for the self-work on discipline "Paediatrics" for the fourth-year students of the Dentistry faculty / ed. by Dr. O. Sadova, PhD, Associated Professor, Dr. I.Kulachkovska, PhD, Associated Professor. – Lviv, 2016. – 123 p. 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

Протягом навчального року працює студентський науковий гурток (СНГ). До роботи в СНГ залучаються студенти, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи, що ведеться на кафедрі. Науково-дослідна робота студентів організовується за напрямками діяльності кафедри, опановуються нові принципи та методи наукових досліджень, поглиблено вивчається тематичний матеріал з обраної дисципліни. Щорічно в СНГ на кафедрі займаються 10-15 студентів, в т.ч. чужоземні, ІІ, ІІІ, V курсів медичного факультету спеціальностей «Педіатрія», «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа». Керівник СНГ складає план роботи на цілий рік, з яким можуть ознайомитись як викладачі, так і студенти. Як правило, засідання СНГ один раз на місяць. Широко застосовуються в роботі СНГ такі форми навчання, які передбачають застосування комп’ютерних технологій (мультимедійні комплекси, використання Інтернету для пошуку інформації). Важливим елементом у підготовці майбутніх медичних спеціалістів є проведення щорічних студентських конференцій, де доповідачі знайомлять присутніх з основними положення своєї наукової роботи. У 2015 р. четверо студентів IІІ курсу та четверо - IV курсу медичного факультету стали призерами 76-ої загальноуніверситетської наукової студентської конференції ЛНМУ.

 У 2016 р. шестеро студентів IІІ курсу медичного факультету стали призерами 77-ої загальноуніверситетської наукової студентської конференції ЛНМУ.

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА

Кураторами постійно проводиться виховна робота зі студентами медичного факультету №2 відповідно до затвердженого плану.

Регулярно проводиться робота, спрямована на підвищення ідейного рівня студентів, виховання пошанівку до національних традицій, історії та культури України, формування всебічно розвиненої особистості, ведення здорового способу життя.

Відбувались тематичні бесіди кураторів зі студентами на теми “Які ви вбачаєте проблеми у ЛНМУ імені Данила Галицького, шляхи їх вирішення”, “Подолання насильства – запорука утвердження рівноправного суспільства”, “Поняття “здоров’я” в сучасному світі”, “Розвиток, виховання і формування особистості”, “Етичне та морально-правове виховання студентства в світлі формування особистості лікаря та гуманіста”, “Соціальні і психологічні причини наркоманії серед молоді”, “Моє хобі”, “Про шкідливість куріння та алкоголю на молодий організм”, “Традиції та свята українського народу: Різдво, Новий Рік, Водохреще”, “Розвиток, виховання і формування особистості”.

Організовані кураторами семінари та тематичні лекції для студентів на теми “Видатні лікарі Галичини”, “Андрей Шептицький – митрополит УГКЦ, меценат”, “Видатні вчені Галичини”, “Шляхи та методи реорганізації медичної допомоги в Україні”, “Організація медичної допомоги в формуваннях УПА”, “Життєвий і творчий шлях Маркіяна Шашкевича”, “День українського козацтва”, “Програма розвитку української мови”, “М. Грушевський – основоположник української політичної думки”, “175 років від дня загибелі У. Кармалюка”, “Видатні постаті сучасної медицини”, “Проголошення незалежності України”. Вшановано річницю з дня смерті Василя Стуса, вшановано пам’ять жертв голодомору 1932-1933 років.

Було проведено підготовку до святкування Дня Святого Миколая, організовано благочинну акцію “Подарунки від Святого Миколая” для пацієнтів КЗ ОДКЛ “ОХМАТДИТ”. Спільно із студентським самоврядуванням ЛНМУ ім. Данила Галицького проведено збір коштів до дня Cвятого Миколая та закуплено вагу для відділення реанімації новонароджених, а також зібрано кошти на благочинному Великодньому ярмарку і передано для закупівлі мембран для денситометра. Залучено студенів ІІІ курсу медичного факультету до проекту «Розфарбуй лікарню», які своїми силами зробили веселішими стіни у відділенні старшого дитинства КЗ ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ». На прикладі кардіопалати, а також їдальні\навчальні, які були створені працівниками кафедри за допомогою соціальних мереж та спонсорської допомоги, студентам показується приклад активної позиції лікаря, як громадського діяча та волонтера.

Проведена екскурсія в музей “Галицька медицина”, відвідування Львівського театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Організовано передплату газет “Альма-Матер”, “Медичний світ”.