|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Стоматологічний факультет / Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією

Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА
79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52
тел. +380(322) 755931
Email:
 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Масна Зоряна  Зеновіївна, доктор медичних наук, професор

 

ЗАВУЧ КАФЕДРИ

кандидат медичних наук, доцент Червінська Мар’яна Євгенівна

 

ШТАТ КАФЕДРИ

проф. Масна З.З., доц. Червінська М.Є., асистенти: Кашлюк Н.І, Додолова І.К., Савран В.В., Орел М.Г (англомовне відділення), старші лаборанти: Серняк В.Р., Согуйко Р.Р., лаборанти: Марцун Л.М., Вірга М.А., технічний працівник Марцун А.С.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

Кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії займає особливе місце в навчальному процесі медичних вищих навчальних закладів. Одним із найважливіших завдань у вдосконаленні навчального процесу є постійна інтеграція його на доклінічних кафедрах. Тому основний акцент в процесі засвоєння студентами теоретичних знань з оперативної хірургії та топографічної анатомії робиться на  поєднанні  елементів теоретичної та клінічної медицини.

В процесі вивчення топографічної анатомії ділянки та органи людського організму розглядаються з точки зору їх морфологічних та функціональних взаємозв’язків.

Оперативна хірургія як складова і фундаментальна частина загальної хірургії вивчає методи хірургічних втручань, суть яких зводиться до механічної дії на органи і тканини з діагностичною та лікувальною метою. Окремі заняття присвячені вивченню історії створення предмету.

На кафедрі навчаються студенти 2-3 курсів медичного факультету (спеціальності “лікувальна справа”, “педіатрія”, “медико-профілактична справа”) та студенти 2 курсу стоматологічного факультету, у тому числі іноземні студенти (україно-, російсько- та англомовного відділення).

Навчання відбувається за кредитно-модульною системою.

На практичних заняттях студенти повністю забезпечуються тестовими завданнями з предмету, муляжами, таблицями. Щорічно, впродовж навчального року методичні розробки тез лекцій і практичних занять оновлюються з урахуванням сучасних досягнень морфологічної науки та клінічної медицини. Кожен студент кафедри забезпечений підручником з оперативної хірургії та топографічної анатомії під редакцією проф. К.І. Кульчицького або під редакцією проф. М.П. Ковальського.

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Результати  досліджень,  виконаних студентами під керівництвом працівників кафедри, доповідаються студентами на конференціях різного рівня, а також публікуються в збірниках і журналах.

Викладання оперативної хірургії та топографічної анатомії інтегровано з іншими теоретичними кафедрами: нормальної анатомії, латинської мови, нормальної фізіології, патологічної фізіології, гістології та кафедрами хірургічного профілю.

ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Розробка нових та удосконалення існуючих оперативних втручань.
 • Пластична і реконструктивна хірургія.
 • Пересадка тканин.
 • Хірургічна анатомія кровоносної системи.
 • Вивчення компенсаторних можливостей кровоносного русла ряду органів (трахея, шлунок, селезінка, товста кишка, тощо) при їх патології та після оперативних втручань в експерименті.
ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

Співробітниками кафедри удосконалені, модифіковані та запропоновані методи, які найшли застосування в практичній медицині:

 • Пластика трахеї.
 • Пластика стравоходу шлунком.
 • Реваскуляризація нирки.
 • Селективна ангіографія при раку прямої кишки та неспецифічному виразковому коліті.
 • Аутопластика аорти.
 • Модифікований судинний шов дуги аорти.

Найбільш вагомі результати науково-дослідної роботи відображені у монографіях та атласах, виданих співробітниками кафедри. За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано більше 20 журнальних статей, 2 монографії, численні тези у  збірниках матеріалів конференцій та конгресів різного рівня. В 2011 р вийшов друком навчально методичний посібник  «Топографічна анатомія та оперативна хірургія верхньої кінцівки»/ М.Є.Червінська// Львів - 2011. - 162 с.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ

Першим завідувачем кафедри нормальної і топографічної анатомії медичного факультету Львівського університету в 1894 році став професор Генріх Кадій (1851–1912), відтоді при викладанні анатомії майбутнім медикам особливий акцент робився на хірургію. В травні 1940 року від кафедри нормальної і топографічної анатомії у Львівському медичному інституті було відокремлено кафедру оперативної хірургії та топографічної анатомії. Її організатором та першим завідувачем став доцент Павло Іванович Голобородько (1895 р.н.), випускник медичного факультету Харківського медичного інституту. Маючи великий досвід наукової, викладацької та адміністративної роботи, захистивши в 1936 році кандидатську дисертацію на тему “Про артротомію колінного суглобу при гнійному запаленні”, в 1940 році доцент Голобородько П. І. прибув у Львів для організації кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії у Львівському медичному інституті, яку й очолював впродовж 1940-41рр., працюючи за сумісництвом завідувачем хірургічного відділення Львівської залізничної лікарні. В 1941 році доцент Голобородько П.І. повернувся до Харкова, а кафедри  топографічної та нормальної анатомії знову було об’єднано під керівництвом професора Марковського.

В 1944 році кафедру оперативної хірургії та топографічної анатомії у Львівському медичному інституті було відновлено і очолив її професор Іван Вікентійович Студзінський, (1887–1966). Випускник медичного факультету Київського університету, маючи досвід роботи на кафедрах  оперативної хірургії й топографічної анатомії Київського медичного інституту та оперативної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів, керував кафедрою оперативної хірургії та топографічної анатомії у Львівському медичному інституті від 1944 по 1965 рік. Професор Студзінський провадив наукові дослідження, присвячені вивченню хірургічної анатомії судинної та периферійної нервової системи; клінічних аспектів ампутацій та реампутацій, вогнепальних остеомієлітів різної локалізації; патогенезу та діагностики кил; встановив, що обвиття пуповини навколо шиї плода є одним з екологічних чинників розвитку кривошиї. В 1930 році захистив докторську дисертацію на тему: “Ампутаційна кукса та вказівки до реампутації”  Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць. Підготував 22 кандидатів та 4 докторів наук. З 1945 по 1964 роки професор  Студзінський І. В. очолював Львівське обласне товариство хірургів.

Професора Студзінського на посаді завідувача кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії змінив випускник медичного факультету Львівського медичного інституту професор Володимир Михайлович Омельченко (1920–1982). Учень професора Студзінського, В.М. Омельченко в 1955 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Хірургічна анатомія великих судин і нервів нижнього відділу шиї”, а в 1966 році докторську дисертацію “Анатомо-експериментальне дослідження артеріальних судин шлунка, товстої і тонкої кишок в зв’язку з пластичними операціями на стравоході”. З-під пера професора Омельченка В.М. вийшло понад 80 наукових і навчально-методичних праць, серед них “Атлас хірургічних операцій на черевній стінці і органах черевної порожнини”. За час перебування на посаді завідувача кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії впродовж  1966-1982 років професор  Омельченко В. М. підготував 8 кандидатів наук, багато зробив для розширення матеріально-технічної бази кафедри – в цей період було створено експериментальні відділення, операційну, рентгенівський кабінет, лабораторії. З 1972 по 1982 рік професор Омельченко В. М. очолював Львівське обласне товариство анатомів, гістологів і ембріологів.

Від 1982 по 1989 рік кафедрою завідував професор Вільховий Василь Федорович (1918–2000), випускник І-го Харківського медичного інституту. Військовий лікар в діючій армії впродовж 1941–46 років, після завершення військової служби працював у Львівському медичному інституті асистентом кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії, а з 1953 р. – асистентом, доцентом, професором кафедри нормальної анатомії. З 1972 по 1982 рік – завідувач кафедри нормальної анатомії. У 1952 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Хірургічна анатомія внутрішньої сонної артерії та перев’язка її в сонному каналі і поблизу основи черепа”, в 1965 році – докторську дисертацію на тему “Рентгенанатомія великих судин в нормі та при деяких випадках патології». Автор біля 130 наукових робіт, 2 авторських свідоцтв та 7 рацпропозицій, його перу належать фундаментальні посібники з рентгенанатомії. Наукові інтереси професора Вільхового В.Ф. торкалися  рентґенанатомії трубчастих органів людини: кровоносних судин, жовчних, підшлункових та слинних проток, сечовивідних шляхів, зокрема, під час зміщення тіла та при рухах у суглобах; удосконалення хірургічного інструментарію. Під його керівництвом виконано 7 кандидатських дисертацій

Впродовж 1989–1999 рр. кафедру очолював випускник Львівського медичного інституту професор Вільчинський Михайло Олександрович (1934 р.н.). Хірург зі стажем практичної роботи, закінчивши аспірантуру та захистивши кандидатську дисертацію на тему “Зміни топографії і функції органів грудей після пневмонектомії з резекцією грудної стінки в експерименті” працював на посаді асистента, а згодом –  доцента кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Кубанського медичного інституту. В 1983 р. захистив докторську дисертацію на тему “Пластика набутих не пухлинних трахео-бронхо-стравохідних фістул”, а з 1986 року, після повернення до Львова, свої наукові інтереси зосередив на відновлювальній, реконструктивній та пластичній хірургії: опрацюванні нових методів пластики грудної стінки, хірургії трахео-бронхо-стравохідних фістул; удосконаленні методів хірургічного лікування раку трахеї та стравоходу. Автор близько 100 наукових праць, атласу. Підготував 4 кандидатів наук.

З 2000 до 2012 року кафедрою керував доцент Грицько Ігор Якимович (1940 р.н.), випускник лікувального факультету Львівського медичного інституту, від 1969 року – асистент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії, від 1985 року  –  доцент цієї ж кафедри. З 1993 року  –  декан медичного факультету, а в 1994-2005 роках –  декан медичного та лікувального факультетів. В 1976 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Циркуляторна резекція трахеї з анастомозом кінець-в-кінець”. Наукові дослідження доц. Грицька І.Я. присвячені вдосконаленню техніки хірургічних втручань, зокрема, при резекції трахеї і формуванні її анастомозів; питанням реваскуляризації і розвитку колатерального кровоплину при хірургічних втручаннях; пластичній і реконструктивній хірургії; хірургічній анатомії кровоносної системи. Доц. Грицько І.Я. є автором понад 90 наукових і навчально-методичних праць, серед них атлас, монографія, навчальний посібник.

Від 2012 року кафедрою оперативної хірургії з топографічною анатомією завідує професор Зоряна Зеновіївна МАСНА, в науковому доробку якої більше 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 посібники, 2 атласи, довідник, 6 деклараційних патентів України на винахід. Після закінчення стоматологічного факультету Львівського медичного інституту (1089 р.) працювала лікарем-інтерном Львівської обласної стоматологічної поліклініки, а з 1990 року – асистентом, доцентом (від 2002 р.), професором (від 2006 р.) кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Наукові дослідження професора Масної З.З. присвячені вивченню особливостей морфогенезу і ангіоархітектоніки кори головного мозку в нормі, за умов ішемії та при коригувальних впливах, зокрема під дією випромінювання гелій-неонового лазера, закономірностей вікової динаміки структури та мінерального складу твердих тканин зубощелепного апарату людини в пре- і постнатальному періодах онтогенезу  

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням викладацької майстерності, підвищенням навчально-методичного та наукового рівня, зберігаючи та підтримуючи давні традиції Львівської анатомічної школи.

Ідейно-виховна робота

Колектив кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії курує студентів, що проживають в гуртожитку № 3. Впродовж навчального року працівники кафедри відвідують гуртожиток, проводять обхід та санітарний огляд житлових кімнат і нежитлових приміщень (згідно графіку відвідувань гуртожитку). Викладачі-куратори організовують та проводять бесіди, лекції, диспути та зустрічі зі студентами на актуальну тематику, екскурсії для ознайомлення студентів з визначними та історичними місцями, музеями  Львова,  допомагають у вирішенні побутових проблем.