|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра біофізики

Електронна адреса Друкувати PDF

 

 АДРЕСА:
79010, м. Львів, вул. Шімзерів, 3а
тел. +38(032) 2755876
е-mail:


 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Личковський Едуард Іванович
, кандидат технічних наук, доцент

 

ЗАВУЧ КАФЕДРИ
Пайкуш Маріанна Андріївна, кандидат педагогічних  наук,  доцент

ШТАТ КАФЕДРИ

к.ф-м.н., доц. Вісьтак М.В., к.пед.н., доц. Пайкуш М.А., ст. викл. Боднарчук Г.Я., ст. викл.  Лапка І.Я.,  к.б.н., викл. Федорович З.Я., викл. Драчук М.І., викл. Галик Г.В., к.б.н., викл. Фафула Р.В., к.ф-м.н., викл. Турянська Л.М., викл. Маланчук О.М., викл. Макар Н.Г., викл. Гайдович О.І., ст. лаб. Кознарська С.Д., ст. лаб. Нагайчук М.З., лаб. Кашель М.С.

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедра є опорною для ВМ(Ф)НЗ МОЗ України з дисциплін:

 • “Біофізика” за напрямком підготовки 1102 «Фармація» зі спеціальностей 7.110201 “Фармація”
 • “Вища математика” за напрямком підготовки 1102 «Фармація» зі спеціальностей 7.110201 “Фармація” і 7.110206 “Клінічна фармація”;
 • “Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія” за напрямком підготовки 1102 «Фармація» зі 7.110206 “Клінічна фармація”;
 • “Фізичні методи аналізу та метрологія” за напрямком підготовки 1102 «Фармація» зі 7.110201 “Фармація”;

На кафедрі викладається:

 • "Медична і біологічна фізика" для студентів І курсу медичного та стоматологічного факультетів;
 • "Біофізика", "Вища математика", "Фізичні методи аналізу та метрологія" для студентів I, II курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форми навчання (спеціальність “Фармація”);
 • "Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія " для студентів I, II курсів фармацевтичного факультету денної форми навчання (спеціальність “Клінічна фармація”);

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

На кафедрі виконується планова НДР “Дослідження фізико-хімічних процесів в біологічних тканинах та технічних системах методами математичного моделювання” (№ державної реєстрації - 0112U000161; науковий керівник – зав. каф., доц. Е.І. Личковський). У рамках НДР виконуються дисертаційні дослідження науково-педагогічними працівниками кафедри.

Результати досліджень за темою НДР використовуються в роботі навчальних і науково-дослідних установ України. Співробітники кафедри біофізики систематично беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях, семінарах і симпозіумах.

Налагоджені зв’язки з науково-дослідними установами України та зарубіжжя. Співробітниками кафедри підтримуються стосунки з фізико-механічним інститутом НАН України (Львів), інститутом фізики НАН України (Київ), Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним університетом «Львівська політехніка», Дрогобицьким державним педагогічним університетом, інститутом педагогіки НАН України, Саратовським технічним університетом (Росія), Люблінським та Жешувським технічними університетами (Польща). Співпраця базується на спільному виконанні наукових досліджень, науково-дослідних тем, договорів, керівництві здобувачами.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Працівниками кафедри опубліковано ряд підручників, довідників, методичних рекомендацій. Бібліографія найважливіших видань:

 1. Личковський Е.І. Вища математика. Теорія наукових досліджень: підручник / Е.І. Личковський, П.Л. Свердан. – К.: Знання, 2012. – 476 с.
 2. Личковський Е.І. Медична та біологічна фізика. Лабораторний практикум: посібник / Е.І. Личковський, М.А. Пайкуш, З.Я. Федорович та ін. – К.: Знання, 2012. – 415 с.
 3. Eduard Lychkovsky. Physical methods of analysis and metrology: tutorial / Eduard Lychkovsky, Zoryana Fedorovych. – Lviv, 2012. – 107 p.
 4. Личковський Е.І. Фізичні методи аналізу та метрологія: Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання за спеціальністю  “Фармація” / Е.І. Личковський, М.В. Вісьтак, Р.В. Фафула. – Львів, 2012. –  128 с.
 5. Чалий О.В. Медична та біологічна фізика: національний підручник / О.В.Чалий, Е.І. Личковський та ін. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 528 с.

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ 

Значна увага на кафедрі приділяється науково-дослідній роботі студентів. На засіданнях наукового гуртка кафедри біофізики розглядаються та активно обговорюються актуальні проблеми сучасної біофізики.

Пріоритетними напрямками роботи гуртка є:

 1. застосування сучасниx фізичних методів у діагностиці та лікуванні;
 2. вплив фізичних чинників на біологічні системи;
 3. мембранопатії при деяких нозологічних формах патології;
 4. аналіз методик лікування методами математичного моделювання.

Студенти, які відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

 1. ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи кафедри біофізики;
 2. розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань біофізики;
 3. брати участь у проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми сучасної біофізики та її ролі в медицині;
 4. застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

Члени наукового гуртка беруть участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях і конкурсах наукових робіт, а також у інших наукових заходах.

Керівником наукового гуртка кафедри є к.б.н., викл. Федорович З.Я.

Науковий консультант – зав. каф., доц. Личковський Е.І.

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА

На кафедрі біофізики виховна робота проводиться зі студентами згідно наказу Міністерства охорони здоров’я  № 687 від 27.11.2009 р. Згідно цього наказу та з метою національно-патріотичного виховання, формування висококваліфікованих фахівців-провізорів виховна робота на кафедрі ведеться за такими напрямками:

 1. робота зі студентами в гуртожитку № 5;
 2. участь в організації і проведенні різнопланових факультетських заходів, а також участь в університетських заходах.

Викладачі кафедри чергують у гуртожитку № 5 згідно складеного графіку. В цей час зі студентами проводяться бесіди на громадсько-політичну та виховну тематику, обговорюються зі студентами основні політичні події сьогодення, визначні дати історії України, видатні громадсько-політичні та наукові діячі, медики, їх знайомлять із  напрямками роботи кафедри біофізики. Співробітники кафедри постійно включають елементи виховної роботи у навчальний процес, беруть активну участь у щорічній організації і проведенні студентського фестивалю “Т.Г. Шевченко і сучасність”. Вже стало доброю традицією відвідування зі студентами Всеукраїнського книжкового форуму видавців, який кожної осені проводиться у Львові, а також спільна участь студентів і викладачів нашої кафедри у щорічній весняній толоці в ЛНМУ імені Данила Галицького.

Співробітники кафедри приділяють максимум зусиль, щоб студенти-фармацевти були не лише майбутніми першокласними фахівцями, але й уважними, високопатріотичними людьми.