|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Фармацевтичний факультет / Кафедра загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії

Кафедра загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії

Електронна адреса Друкувати PDFАДРЕСА 
79010, м. Львів, вул.Пекарська, 52
тел. +38 (032) 2754987
79010, м. Львів, вул. Шимзерів, 1а
тел. +38 (032) 2786431
e-mail:

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Огурцов Володимир Вікторович, доцент, кандидат фармацевтичних наук


ЗАВУЧ КАФЕДРИ - кандидат фармацевтичних наук, доцент Кленіна Олена Валеріївна

ШТАТ КАФЕДРИ
 • доц., к.фарм.н. Гасс Р.С., доц., к.хім.н. Голос І.Я., доц., к.фарм.н. Драпак І.В., доц., к.фарм.н. Кленіна О.В., доц., к.хім.н. Роговик В.Й., доц., к.фарм.н. Роман О.М.,  ас., к.фарм.н. Зеліско Н.І., ас., к.хім.н. Маршалок О.І. ас. Сулима М.І., ас. Бурун Л.О.,  ас. Тимкевич О.З., ас. Чабан Т.І.
 • Допоміжний персонал: старші лаборанти – 3,5 ст.; препаратор – 1 ст.

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ
Кафедра є опорною для ВМ(Ф)НЗ МОЗ України з дисциплін:

 • «Неорганічна хімія» за напрямком підготовки 1102 «Фармація» зі спеціальностей 7.110201 “Фармація” і 7.110206 “Клінічна фармація”;
 • «Фізична та колоїдна хімія» за напрямком підготовки 1102 «Фармація» зі спеціальностей 7.110201 “Фармація” і 7.110206 “Клінічна фармація”;
 • «Медична хімія» за напрямком підготовки 1101 «Медицина» навчання студентів іноземною мовою  зі спеціальностей 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа» та 7.110106 «Стоматологія».

На кафедрі викладається:

 • "Медична хімія" для студентів І курсу медичного та стоматологічного факультетів;
 • "Неорганічна хімія" для студентів I курсу фармацевтичного факультету денної і заочної форми навчання;
 • "Фізична і колоїдна хімія" для студентів II–III курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форми навчання;

Internet-textbook for English-speaking students

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

 1. Розробка методик стандартизації лікарських засобів з використанням фізико-хімічних методів дослідження (ІЧ- та УФ-спектроскопія, фотоколориметрія, вольтамперометрія, газова хроматографія, потенціометрія тощо) та визначення мікрокількостей токсичних газів у повітрі.
 2. Проведення QSAR та QSPR аналізу новосинтезованих сполук з використанням молекулярного моделювання.
 3. Синтез та дослідження біологічної активності конденсованих похідних на основі 4-імінотіазолідону-2.

Основні наукові здобутки кафедри:

 • Розроблено новий нормотимічний лікарський засіб "Глуталіт" (Glutalit).
 • Опрацьовані склад і технологія двох лікарських форм "Меркаптодімекс" та "Меркабен", які затверджені Головним ветеринарним управлінням Міністерства сільського господарства України як лікарські засоби для ветеринарної медицини.
 • Розроблено методики стандартизації багатьох лікарських засобів з використанням фізико-хімічних методів дослідження.
 • Розроблено методики вилучення токсичних газів (монооксиду вуглецю, оксидів азоту та сірки, алканів) з повітря з використанням модифікованих цеолітів, а також методики газохроматографічного визначення токсичних газів у повітрі.
 • Співробітниками кафедри одержано 15 авторських свідоцтв, 10 патентів України, опубліковано декілька сотень наукових праць.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Працівниками кафедри опубліковано ряд підручників, довідників, методичних рекомендацій, перекладної літератури. Бібліографія найважливіших видань:

 • Козленко Ф. Н., Міскіджян С. П. Практикум з фізичної і колоїдної хімії. – К: «Здоров’я», 1965. – 167 с.
 • Мискиджьян С. П. Краткое введение в современную теорию кислот и оснований. – М.: Химия, 1966. – 30 с.
 • Мискиджьян С. П., Кравченюк Л. П. Полярография лекарственных препаратов. – К.: “Здоров’я”, 1969. – 126 с.
 • Мискиджьян С. П. Электрохимия неводных ионогенных систем, образованных из неэлектролитов. – К.: Наукова думка, 1970. – 179 с.
 • Мискиджьян С. П., Кравченюк Л. П. Полярография лекарственных препаратов. – К.: Вища школа, 1976. – 230 с.
 • Мискиджьян С. П., Гарновский А. Д. Введение в современную теорию кислот и оснований. – К.: Вища школа, 1979. – 152 с.
 • Мороз А. С., Ковальова А. Г. Фізична та колоїдна хімія. – Л.: “Світ”, 1994. – 280 с.
 • Збірник тестових завдань з біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії / Луцевич Д. Д., Минка А. Ф., Мороз А. С., Яворська Л. П., Огурцов В. В. – Л., 1995. – 308 с.
 • Луцевич Д. Д. Розрахункові задачі з хімії. – К.:ВНПЛ, 2002. –282 с.
 • Ілюстрований медичний словник Дорланда: У 2-х тт. Т.1. А-L / Ред. П. Джуль, Б. Зіменковський/Наук. пер. з англ. - К. : Вид-во "Українська енциклопедія" ім.М.П.Бажана, 2003. - 1354 с
 • Ілюстрований медичний словник Дорланда: У 2-х тт. Т.2. М-Z / Ред. П. Джуль, Б. Зіменковський/Наук. пер. з англ.  - К. : Вид-во "Українська енциклопедія" ім.М.П.Бажана, 2003. - 1355-2688 с
 • Праці 3-го Західноукраїнського симпозіуму з адсорбції і хроматографії /за ред. Банаха О.С. (Львів, 25-28 травня 2003 року).– Львів: Сполом, 2003.–240 с.
 • Луцевич Д. Д., Мороз А. С., Грибальська О. В., Огурцов В. В. Аналітична хімія. – Київ: Здоров’я, 2003. – 296 с.
 • Луцевич Д. Д. Довідник з хімії. /За ред. акад. Б. С. Зіменковського. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. – 282 c.
 • Луцевич Д. Д. Типові тести з загальної, неорганічної та органічної хімії. /За ред. акад. Б. С. Зіменковського. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2004. – 198 c.
 • Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 776 с.
 • Мороз А. С., Яворська Л. П., Луцевич Д. Д., Огурцов В. В., Роговик В. Й., Зіменковський А. Б., Калинюк Т. Г. Біофізична та колоїдна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 600 с. 
 • Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія/ 2-ге вид., стереотип. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 776 с.
 • Луцевич Д. Д. , Мороз А. С., Грибальська О. В. Аналітична хімія. 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2009. - 415 с
 • Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Типові тести з хімії. Навч.вид.-Львів,2009.-212с.
 • Огурцов В.В., Роговик В.Й. Кафедра загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії/ В кн. «Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853» – 2009.–Львів: Наутілус, 2009.– с.383-413
 • Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія - К. ВСВ "Медицина", 2010. - 446с
 • Яворська Л. П., Роговик В. Й., Огурцов В. В. Професор Сергій Павлович Міскіджян – видатний вчений-хімік і педагог.  До 100-річчя від дня народження. – Львів, 2010. – 65 с.

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ

При кафедрі загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії впродовж багатьох років працює студентський науковий гурток, де студенти різних факультетів мають можливість активно займатися науковою роботою та здобувати навики дослідницької діяльності. Студенти-науковці передніх років сьогодні є викладачами та аспірантами кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії і деяких інших кафедр фармацевтичного факультету, а саме, завідувач кафедри доцент Огурцов В.В., доценти Голос І. Я. і Драпак І.В., асистент Тимкевич О.З., аспіранти Чабан Т.І.,  Мирко І.І. та інші.

Впродовж  багаторічної роботи наукового гуртка, його учасники активно беруть участь у конференціях та семінарах факультетського, університетського та загальнодержавного рівня. Кращі студентські роботи щорічно відзначені дипломами та нагородами.

У 2012 році студентський колектив наукового гуртка кафедри поповнився 10 студентами першого курсу фармацевтичного факультету, які зараз активно готуються до участі у студентському форумі «Перші кроки в науку». Проведення такого форуму дає можливість студентам здобути навики роботи з літературними джерелами та правильного підбору  певних методик для аналізу хімічних речовин, які для багатьох учасників наукового гуртка є основою, як і доповідей на конференціях так і майбутніх дипломних робіт.

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА

Викладачі кафедри є кураторами студентів, які проживають у гуртожитку № 5. З ними регулярно проводяться зустрічі та бесіди, пов’язані з визначними історичними подіями, надається інформацію про різноманітні фармацевтичні організації, фахові конференції, з’їзди. Співробітниками кафедри неодноразово організовувались екскурсії з студентами по визначним місцям Львова та Львівщини. Студенти разом з викладачами кафедри беруть участь у проведенні Шевченківських вечорів, святкуваннях присвячених Дню матері та Дню фармацевтичного працівника тощо.