|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Фармацевтичний факультет / Кафедра токсикологічної і аналітичної хімії

Кафедра токсикологічної і аналітичної хімії

Електронна адреса Друкувати PDF


АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38 (032) 2786437
email:

 

 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Галькевич Ірина Йосипівна,
кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

 

 

 

 

Завуч кафедри — ст.викл. Костишин Л.П.

Відповідальний за роботу з іноземними студентами — доц.Бідниченко Ю.І.


ШТАТ КАФЕДРИ

к.фарм.н.,доц. Галькевич Ірина Йосипівна; к.фарм.н., доц. Федущак Надія Казимирівна; к.фарм.н., доц. Бідниченко Юрій Іванович; к.фарм.н., доц. Кучер Михайло Михайлович; к.фарм.н., ст.викл. Костишин Любов Петрівна; к.фарм.н., ст.викл. Крамаренко Сергій Юрійович ; к.фарм.н., к.фарм.н., асист. Кубрак Зофія Володимирівна; аспірант Дармограй Наталія Миколаївна; аспірант Труш Галина Степанівна; аспірант Давидович Софія Ігорівна, ст.лаб. Семенова Людмила Василівна; ст.лаб. Кучер Галина Миколаївна, ст.лаб. Осипчук Людмила Іванівна.

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:

Відповідальний за навчальну роботу — ст.викл. Костишин Л.П.

Колектив кафедри здійснює підготовку студентів фармацевтичного факультету, які навчаються за спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація» денної та заочної форми навчання. На кафедрі викладаються наступні дисципліни (предмети): аналітична хімія, токсикологічна хімія, токсикологічна хімія з клінічною токсикологією, лабораторна діагностика, лабораторна та функціональна діагностика, експрес-аналіз гострих інтоксикацій, токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій.

Колектив кафедри також здійснює підготовку студентів фармацевтичного факультету, які навчаються за спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація» за двома напрямками спеціалізації „Контроль якості продуктів харчування та харчових добавок” та „Хіміко-токсикологічний аналіз”.

На кафедрі проводиться навчання студентів фармацевтичного факультету на елективних курсах: „Лабораторні методи в діагностиці і лікуванні гострих отруєнь”, „Фактори і механізми зміни фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики”, „Токсикологія природних отрут”, „Основи хімічної метрології” та “Екоаналітика”.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Аналітична хімія 

Основна

1.      Федущак Н.К., Бідниченко Ю.І., Крамаренко С.Ю., Калібабчук В.О. та ін. Аналітична хімія. Основи теорії та практики.– Вінниця: Нова книга, 2012. – 640 с.

2.      Пономарев В.Д. Аналитическая химия двух частях). Ч. 1. Теоретические основы. Качественный анализ. -M.: Высш. школа, 1982.- 288 с.

3.      Пономарев В.Д. Аналитическая химия (в двух частях). Ч. 2. Количественный анализ. -M.: Высш. школа, 1982.- 288 с.

4.      Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2 кн. - M.: Химия, 1990. -846 с.

5.      Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа. - М: Химия. 1973. - 584 с.

6.      Алексеев В.Н. Количественный анализ. - М. Химия, 1972 - 504 с.

7.      Якісний аналіз методичний посібник з аналітичної хімії для студентів другого курсу фармацевтичного факультету, що навчаються за спеціальностями “Фармація” та “Клінічна фармація” / Н.К.Федущак, Ю.І.Бідниченко, І.Й.Галькевич. – Львів – 2006. – 124 с.

8.      Методичні вказівки з аналітичної хімії кількісний аналіз для студентів другого курсу фармацевтичного факультету, що навчаються за спеціальностями “Фармація” та “Клінічна фармація”. (Частина перша). / І.Й.Галькевич, Н.К.Федущак, Ю.І.Бідниченко, А.Є.Кузьмицька, О.Г.Демчук. // Львів –2004. – 105 с.

9.      Методичні вказівки з аналітичної хімії кількісний аналіз для студентів другого курсу фармацевтичного факультету, що навчаються за спеціальностями “Фармація” та “Клінічна фармація”. (Частина друга). / І.Й.Галькевич, Н.К.Федущак, Ю.І.Бідниченко, А.Є.Кузьмицька, О.Г.Демчук. // Львів –2004. – 70 с.

10.  Методичний посібник з  аналітичної хімії (Лабораторні  роботи) для студентів другого курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) з терміном навчання 4,5 років (Спеціальність 7.110201 – фармація) / доц.Галькевич І.Й., ст.викл.Крамаренко С.Ю.,

11.  Методичний посібник з  аналітичної хімії (Лабораторні  роботи) для студентів другого курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) з терміном навчання 5,5 років (Спеціальність 7.110201 – фармація) / доц.Галькевич І.Й., ст.викл.Крамаренко С.Ю.,

12.  Методичний посібник з  аналітичної хімії (Самостійна робота) для студентів другого курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) з терміном навчання 4,5 та 5,5 років (Спеціальність 7.110201 – фармація) / доц.Галькевич І.Й., ст.викл.Крамаренко С

Додаткова 

1.      Аналитическая химия. Проблеми и подходы. (Лучший зарубежный учебник)/под ред. Р. Кельнер, Ж.-М. Мерме, М. Отто, Г.М. Видмер; под общ. ред. акад. Ю.А. Золотова. - М: Мир «АСТ», 2004 - Т. 1. - 608 с. - Т.2. - 728 с.

2.      Крешков А.П. Основы аналитической химии. Химия. Т. 1,2, 3. - M.: Химия, 1980.

3.      Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 1. Общие вопросы. Методы разделения / Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др. Под ред. Ю.А. Золотова. - 2-е изд. - M.: Высш. шк., 1999. -351 с.

4.      Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа // Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др. Под ред. Ю.А. Золотова. - 2-е изд. - M.: Высш. шк., 1999.-494 с.

5.      Кунце У., Шведт Г. Основы качественного и количественного анализа. - M.: Мир, 1997. - 424 с.

6.      Фритц Дж., Шенк Г. Количественный анализ. - М: Мир, 1978. - 557 с.

7.      Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач/ В.П. Васильев, Л.А. Кочергина, Т.Д. Орлова; Под ред. В.П. Васильева. - 2-е изд. - M.: Дрофа, 2003. – 320 с. 

Токсикологічна хімія 

Основна

1.      Токсикологічна хімія: підручник / Ніженковська І.В., Вельчинська О.В., Кучер М.М. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 372 с.

2.      Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., Самура Б.А., Кучер М.М. та ін. Загальна характеристика токсичних речовин, діагностика і лікування за гострих отруєнь. Київ, 2012. – 394 с.

3.      Крамаренко В.Ф. Химико-токсикологический анализ.- К.: Вища школа, 1982.-272 с.

4.      Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия.- К.: Вища школа, 1989.- 447 с.

5.      Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія.- К.: Вища школа, 1995.- 423 с.

6.      Лужников Е.А. Клиническая токсикология. - М.: Медицина. - 1982.

7.      Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления. - М.: Медицна. - 1989

8.      Швайкова М.Д. Токсикологическая химия.- М.: Медицина, 1975.- 416 с.

9.      Токсикологічна хімія. Методичні вказівки до лабораторних занять та контрольних завдань. Посібник для студентів заочної форми навчання. / Галькевич І.Й., Кучер М.М., Туркевич О.Д. – Львів – 2005. – 128 с.

Додаткова

1.      Аналитическая токсикология. – Женева: ВООЗ. – 1997.

2.      Байерман К. Определение следовых количеств органических веществ. - М.: Мир. - 1987 .

3.      Бережной Р.В., Смусин Я.С., Томилин В.В., Ширинский П.П. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений. - М.: Медицина. - 1980.

4.      Лакин К.М., Крылов Ю.Ф. Биотрансформация лекарственных веществ. - М.: Медицина. - 1981.

5.      Лепахин В.К., Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С. Клиническая фармакология. - М.: Медицина. - 1988.

6.      Могош Г. Острые отравления (Диагноз, лечение). - Бухарест. - 1984.

7.      Холодов Л.В., Яковлев В.П. Клиническая фармакокинетика. - М.: Медицина. - 1985.

8.      Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии // Под ред. Чекмана И.С., Пелещука А.П., Пятака С.А.. - Киев. - 1988. 

Лабораторна діагностика 

Основна 

1.      Базарнова М.А., Воробьев А.И., Баркаган З.С. и др. Руководство по клинической лабораторной диагностике. Ч. 1-2. Учебное пособие / Под ред. М.А.Базарновой, А.И.Воробьева. - К.: Вища школа, 1991. - 615 с.

2.      Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. - СПб., 1999. - 128 с.

3.      Клінічні лабораторні методи дослідження: Навч. посіб./ Ї.А.Зупанець, В.Ф.Москаленко, С.В.Місюрьова та ін.; За ред. І.А.Зупанця, В.Ф.Москаленка. - X.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. - 178 с.

4.      Козинец Г.И. Интерпретация анализов крови и мочи. - СПб, 1997. - 128 с,

5.      Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник / Под ред. В.В.Меньшикова. - М.: Медицина, 1987. - 368 с.

6.      Методичні вказівки для студентів з навчальних занять

7.      Методичні вказівки для студентів з самостійної позааудиторної роботи

8.      Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. - М.: Медицина, 1987.-256 с.

9.      Орлов В.Н. Пособие по электрокардиографии. - М.: Медицина 1984. - 528 с.

10.  Передерни В.Г., Хмелевский Ю.Г., Коноплева Л.Ф. и др. Клиническая оценка биохимических показателей при заболеваниях внутренних органов. - К.: Здоров'я, 1993.- 192 с.

11.  Посібник із клінічної лабораторної діагностики. Частина 1-2 / Під ред. М.А.Базарновой. - Київ: Вища школа, 1991. - 352 с.

12.  Чиркин А.А., Окороков А.Н., Гончарик Диагностический справочник терапевта - 2-е изд. – Минск: Беларусь 1993-668 с.

13.  Юрковскжй-О.И., Грицюк А.М. Общие клинические анализы в практике врача М., 1997.-123с.

14.  Методичні рекомендації з лабораторної діагностики для студентів фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація»).

15.  Методичні рекомендації з функціональної та лабораторної діагностики для студентів фармацевтичного факультету (спеціальність  7.12020102  «Клінічна фармація»). - 2014. - 35 c

16.  Методичні рекомендації до лабораторних занять з лабораторної діагностики для студентів IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «Фармація» IV рівня акредитації. - 2014. - 113 с.

Додаткова

1.      Зупанец И.А., Мисюрева С.В., Брунь Л.В., Прописнова В.В., Отришко И.А. Лабораторная и функциональная диагностика: Исследование мокроты. - Харьков: НФАУ, 2002.

2.      Зупанец И.А., Мисюрева С.В., Прописнова В.В., Отришко И.А., Брунь Л.В.Лабораторная и функциональная диагностика: Клинический анализ крови. Лейкоцитарная формула. Типовые изменения лейкоцитарной формулы при наиболее распространенных заболеваниях внутренних органов. Гематологи ческие характеристики анемий и гемобластозов. - Харьков: НФАУ, 2002.

3.      Зупанец И.А., Отришко И.А., Мисюрева С.В., Прописнова В.В., Брунь Л.В. Лабораторная и функциональная диагностика: Исследование желудочного содержимого. - Харьков: НФАУ, 2002.

4.      Зупанец И.А., Попов С.Б., Бездетко Н.В., Плющ С.И., Безуглая Н.П., Мисюрева С.В., Семенов А.Н., Шляева И.Е., Прописнова В.В. клиническая фармация: пропедевтика, основы внутренних болезней, клиническая фармакология (пособие для самостоятельной внеаудиторной работи студентов) /Под ред. проф. И.А.Зупанец. Харьков: УкрФА 1997 – 33 с.4.

5.      Зупанец И.А., Прописнова В.В., Мисюрева С.В., Брунь Л.В., Отришко И.А. Лабораторная и функциональная диагностика: Клинический анализ мочи. Изменения показателей клинического анализа мочи при инфекционно-воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы и заболеваниях других органов. - Харьков: НФАУ, 2002.

6.      Зупанец И.А., Прописнова В.В., Мисюрева С.В., Брунь Л.В., Отришко И.А. Лабораторная и функциональная диагностика: Основы электрокардиографии (методические указания к практическим занятиям для студентов фармацевти ческих ВУЗов). - Харьков: НФАУ, 2002.

7.      Клінічні лабораторні методи дослідження: Навч. посіб. / І.А.Зупанець, В.Ф.Москаленко, С.В.Місюрьова та ін.; За ред. І.А.Зупанця, В.Ф.Москаленка. -X.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. - 178 с. 

НАУКОВА РОБОТА 

Відповідальний за наукову роботу кафедри — ст. викл. Крамаренко С.Ю.

Відповідальний за студентський науковий гурток кафедри — ст.викл. Крамаренко С.Ю. 

Наукові напрямки:

 • хіміко-токсикологічний аналіз лікарських препаратів, пестицидів, важких металів,  природних отрут;
 • експрес-діагностика гострих отруєнь лікарськими препаратами, пестицидами, природними отрутами;
 • аналітична токсикологія харчових добавок і продуктів харчування. 

Співпраця з іншими установами:

 • Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи;
 • Львівська обласна клінічна лікарня;
 • Львівський НДІ епідеміології та гігієни;
 • Львівський НДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок; 

Основні публікації кафедри 

·        I.Halkevych, L.Ivanauskas, D.Kazlauskiene, P.Nenortiene Screening procedure for detection of seven antidepressants in human plasma using solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography// The International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice.- 2010.- Kaunas, Lithuania.- P. 79-82.

·        Галькевич И.И., Гончарук Н.В. Использование твердофазной экстракции для выделения тианептина из крови//Традиции и инновации фармацевтической науки и практики/ Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием , посвященной 45-летию фармацевтического факультета КГМУ(г. Курск, 27 октября 2011 г.-Курск: ГБОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития Россиии, 2011.- С.268-271.

·        Н.Н.Дармограй, И.И.Галькевич   Идентификация и количественное определение миртазапина, выделенного из биологического материала методом высокоэффективной жидкостной хроматографии // Судебно-медицинская экспертиза.- 2014.- №1. - С. 37-40.

·        Bidnychenko Y. Detecting Mushroom peptide Toxins in Body Fluids by capillary Electrophoresis. // LCGC North America, 2001.–Vol. 19.–No 9.–PP. 1000-1002.

·        Bidnychenko Y. Chemical-toxicological investigation of oligopeptide toxins of Amanita Phalloides mushrooms. // RECOOP HST Consortium. / Bridges in Life Sciences. – Annual Scientific Review. – Vol. 1. – No 1. – October 2007. – P. 63.

·        Bidnychenko Y. Test-System for Immunochromatogra-phic Detection of Alfa-Amanitin in Biological Liquids of Poisoned Persons. // RECOOP HST Consortium. / Bridges in Life Sciences. – Annual Scientific Review. – Vol. 2. – No 1. – October 2008. – P. 104.

·        Bidnychenko Y., Mysak L. Investigation of Polyethylene Terephthalate Packaging Material on Substances Migrating to Pharmaceutical Formulations. // RECOOP HST Consortium. / Bridges in Life Sciences. – Annual Scientific Review. – Vol. 2. – No 1. – October 2008. – P. 102.

·        Bidnychenko Y., Fedushchak N. A study on Amanita phalloides peptide toxins elimination with urine. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. – 2008. – Vol. XXI. – N 2, 41. – P. 219-221.

·        Bidnychenko Y., Hrynash Y. Disease-related metabolic disorder biomarkers in children with mumps and diphtheria. // RECOOP HST Consortium. / Bridges in Life Sciences. – Annual Scientific Review. – Vol. 4. – No 1. – April 2009. – P. 98.

·        Bidnychenko Y. Application of regressive analysis for assessment of effectiveness of xenobiotics extraction from biological liquids. // RECOOP HST Consortium. / Bridges in Life Sciences. – Annual Scientific Review. – Vol. 4. – No 1. – April 2009. – P. 125. 

Патенти 

·        Пат. 71938 Україна, МПК G 01 N 1/28, G 01 N 33/18. Спосіб підготовки крові до визначення кадмію / заявник і патентовласник: Калитовська М.Б., Галькевич І.Й. – № u 201202614; заявл. 05.03.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.

·        Пат. 73819 Україна, МПК G 01 N 1/28, G 01 N 33/18. Спосіб підготовки крові до визначення меркурію / заявник і патентовласник: Калитовська М.Б., Галькевич І.Й. – № u 2012 03272; заявл. 20.03.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.

·        Патент № 87548. Спосіб екстемпорального виготовлення перев’язувального засобу для профілактики гнійно-септичних ускладнень післяопераційної рани. – Олійник А.П., Бідниченко Ю.І., Переяслов А.А. – Опубліковано: 10.02.2014. – МПК: A61L 15/16.

·        Патент № 87549. Спосіб виготовлення перев’язувального засобу. Олійник А.П., Бідниченко Ю.І., Переяслов А.А. – Опубліковано: 10.02.2014. – МПК: A61L 15/16. 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Підручники 

1.      Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія.- К.: Вища школа, 1995.- 423 с.

2.      Федущак Н.К., Бідниченко Ю.І., Крамаренко С.Ю., Калібабчук В.О. та ін. Аналітична хімія. Основи теорії та практики.– Вінниця: Нова книга, 2012. – 640 с.

3.      Токсикологічна хімія: підручник / Ніженковська І.В., Вельчинська О.В., Кучер М.М. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 372 с. 

Посібники 

1.      Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., Самура Б.А., Кучер М.М. та ін. Загальна характеристика токсичних речовин, діагностика і лікування за гострих отруєнь. Київ, 2012. – 394 с.

2.      Якісний аналіз методичний посібник з аналітичної хімії для студентів другого курсу фармацевтичного факультету, що навчаються за спеціальностями “Фармація” та “Клінічна фармація” / Н.К.Федущак, Ю.І.Бідниченко, І.Й.Галькевич. – Львів – 2006. – 124 с.

3.    Токсикологічна хімія. Методичні вказівки до лабораторних занять та контрольних завдань. Посібник для студентів заочної форми навчання. / Галькевич І.Й., Кучер М.М., Туркевич О.Д. – Львів – 2005. – 128 с.

4.    Методичні рекомендації до лабораторних занять з токсикологічної хімії (модуль 1) для студентів фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація»). 

Монографії 

Кучер М.М., Галькевич І.Й. Газорідинна хроматографія в аналізі ліків та отрут. Теоретичні основи методу. Львів, 2011. – 236 с. 

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА 

Відповідальний за виховну роботу кафедри — ас. Кубрак З.В. 

Викладачі кафедри проводять виховні бесіди зі студентами 5 гуртожитку про:

 • успішність та дисципліну;
 •  гідність, порядність та ввічливість при спілкуванні з товаришами і викладачами;
 • професіоналізм та культуру поведінки з пацієнтами у роботі провізора;
 • патріотизм, любов до рідної землі, своєї нації та мови;
 • повагу та розуміння культур, традицій та мов світу;
 • економічні, політичні та історичні події України.  

а також заплановано тематичні бесіди:

1.      Українській Повстанській армії – 70 років.

2.      Життя та діяльність відомого Галицького поета, прозаїка, публіциста, перекладача – Маркіяна Шашкевича. ( З нагоди 200 - річчя  від дня  його народження ).

3.      Низький уклін геніальному лікареві України, земляку – Мар’яну Панчишину. (Присвячується річницям народження 1882 р. та смерті 9 жовтня 1943 р.).

4.      Слава та незабутня пам'ять героям Крут.

5.      Каменяр, Вічний революціонер, видатний український письменник і поет, громадський діяч, «розум і серце нашого народу», земляк  - Іван Якович Франко. (З нагоди роковин смерті 28.05.1916 р.).

6.      Талановита, мужня, сильна духом велика дочка України – Леся Українка. ( З нагоди роковин смерті поетеси 1 серпня 1913 р.) 

Відповідальний за веб-сторінку кафедри — ст.викл. Крамаренко С.Ю.