|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79010, м. Львів,
вул. Пекарська, 69
тел. +38 (032) 2767808
e-mail: 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
БОЙКО Оксана Василівна, кандидат технічних наук, доцент

 

ЗАВУЧ КАФЕДРИ -  Лотоцька Леся Богданівна, старший викладач

Відповідальний за наукову роботу - Дорош Наталія Володимирівна., к.т.н., доцент

Відповідальний за громадсько-виховну роботу - Різничок Світлана Василівна, асистент

ШТАТ КАФЕДРИ

д.т.н., проф. Голяка Р.Л., д.т.н., доц. Фечан А.В. к.т.н., доц. Дорош Н.В., к.т.н. ст. викл. Ільканич К.І.,  ст. викл. Лотоцька Л.Б., ст. викл. Колач Т.С., асистенти: к.т.н. Чабан О.П., к.т.н. Лопух Н.Б., Різничок С.В., Коцаренко М.В., Басалкевич О.Є., Ільницький Г.І, інженери Кравець В.Г., Шелемех О.П., Угорчук Е.Г.

Штатний розклад кафедри складає: Дисципліна медична інформатика - 12 ставок, з яких 6,25 ст. держбюджету та 5,75 ст. позабюджету, 1,25 ст. англомовне відділення.

Історія Кафедри

Кафедра медичної інформатики заснована у вересні 1995 р. на базі курсу медичної інформатики кафедри організації охорони здоров’я, штат якого на цей час складався з трьох осіб: асистенти Ярослав Бучко, Іван Фуртак та викладач-стажист Леся Лотоцька.

Першим керівником кафедри у 1995 р. було призначено кандидата фізико-математичних наук Олександра Сабана, який 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Деформационные эффекты в кристаллах со структурными ян-теллеровскими фазовыми переходами». Працював науковим співпрацівником Львівського відділення Інституту теоретичної фізики АН УРСР (1978-95) та завідувачем лабораторії Інституту фізики конденсованих систем НАН України (1995).

Упродовж 2005-2010 рр. кафедру очолювала професор Олександра Готра, яка в 1995-2005 рр. працювала на посадах доцента та професора кафедри фізики Львівського медичного університету. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Дослідження електрооптичних параметрів немато-холестеричних сумішей з індукованою спіральною структурою» захистила в 1996 р., доктора технічних наук «Сенсори температури на основі інтегральної електроніки та оптики» - у 2003 р.

Від 2010 р. кафедру очолює доцент Оксана Бойко, яка протягом 2003 - 2008 рр. працювала науковим співробітником кафедри метрології, стандартизації та сертифікації НУ «Львівська політехніка» (2003-08), асистентом (2006-08), старшим викладачем (2008-10), доцентом (від 2010 р) кафедри медичної інформатики Львівського національного медичного університету. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Кодокеровані міри опору для метрологічного забезпечення засобів вимірювання в промислових умовах» захистила у 2004 р.

У 1995 р. на кафедру медичної інформатики було покладено методичне керівництво відділом технологій навчання, штат якого складався із чотирьох осіб: завідувача відділу Ярослава Бучка та трьох інженерів-програмістів - Віри Кравець, Юрія Попіля. Цього ж року відділ було переведено із анатомічного в патанатомічний корус, де він розміщений до нині.

Хоча від 2000 р. відділ технологій навчання не є окремим підрозділом кафедри, але його навчальна діяльність зберегла свої попередні функції: оволодіння слухачами, які проходять цикли спеціалізації та підвищення кваліфікації на факультеті післядипломної освіти, засобами інформаційних технологій, а також здійснення контролю їх знань з основних фахових дисциплін. 

На базі кафедри протягом 2001-2002 рр. проводилися ІНТЕРНЕТ-ТРЕНІНГи для західноукраїнських районних медіа Львівської області, організованого в рамках Програми розширення доступу та навчань в Інтернет (Internet Access and Training Program (IATP) Суспільно-гуманітарним консорціумом "Генеза". Тематика тренінг-модулів включала в себе “Пошук інформації в Інтернет”,та “Інтернет-технології у роботі щоденної газети.

У різні роки на кафедрі медичної інформатики працювали: доктор технічних наук, ст. викладач Ярослав П’янило (2008-2011 рр.), доцент Ярослав Бучко (1995-2011 рр.), асистенти Маркіян Баран (1995-2008 рр.), Роман Гасько (1996-2010 рр.), Любов Базилевич (2002- 2007 рр.), Ігор Романів (2004- 2006 рр.), Ігор Собчук (2006-2008 рр.), Ольга Ткачук (2003-2009 рр.), 

Характеристика навчальної бази кафедри

Студентський курс кафедри від початку організації до цього часу знаходиться на третьому поверсі адміністративного корпусу Львівського національного медичного університету і займає три комп’ютерні класи, кожен з яких обладнаний десятьма комп’ютерами, під’єднаними до локальної мережі ЛНМУ та мережі Інтернет, та три службові кімнати.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Навчальна робота кафедри спрямована на надання необхідних знань і практичних навичок для використання інформаційних технологій у фаховій медичній діяльності, забезпечення контролю знань студентів і слухачів ФПДО з різних медикофармацевтичних спеціальностей, оволодіння основними методиками використання комп'ютерних технологій у медицині, структуруванням медичної інформації, принципами роботи з базами даних, експертними системами, знайомство та вміння використовувати медичні інформаційні ресурси всесвітньої мережі Інтернет.

Навчальні заняття з дисципліни медична інформатика проводиться на ІІ-му курсі медичних та стоматологічного факультетів, на ІІ-му курсі факультету іноземних студентів за кредитно-модульною системою (Разом годин 105, з яких практичні заняття – 50 год., лекції – 10 год., самостійна робота – 45 год.). Вид контролю – 1 модуль (1,5 кредита), 2 модуль (2,0 кредита).

На ІІ-му курсі медичних та стоматологічного факультетів, на ІІ-му курсі факультету іноземних студентів за кредитно-модульною системою проводиться елективний курс "Європейський стандарт комп’ютерної грамотності". (Разом годин 45, з яких практичні заняття – 30 год., самостійна робота – 15 год.). Вид контролю – модуль (1,5 кредита).

На кафедрі розроблено електронну базу даних методичного забезпечення навчального процесу для студентів медичних на стоматологічного факультетів; запроваджено тематичний та модульний тестовий контроль знань студентів з використанням платформи для дистанційного навчання, яка охоплює весь курс навчальних дисциплін «Медична інформатика» та «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» для студентів 2 курсу медичних та стоматологічного факультетів; проводиться комп’ютерне тестування курсантів передатестаційних циклів, циклів спеціалізації, інтернів, магістрантів та ординаторів факультету післядипломної освіти та підготовка їх до комп’ютерних тестів. 


НАУКОВА РОБОТА

Темою наукової роботи кафедри впродовж 2008-2012 років є "Створення моделей медико-біологічних даних", № держреєстрації 0108U001138

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Програмне забезпечення навчального процесу.
 • Проблеми дистанційного навчання.
 • Розроблення елементів медичних інформаційних та телекомунікаційних систем.
 • Моделювання медико-біологічних процесів.
 • Розвиток методів та засобів обробки біомедичних даних, зокрема моделювання алгоритмів аналізу та синтезу медико-біологічних сигналів

Найважливіші публікації кафедри медичної інформатики

Монографії:

 • Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання. В 3 томах. /Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є., Черпак В.В.; За редакцією З.Ю. Готри. – Львів:  Ліга-Прес, 2007.
 • Фечан А. В. Елементи оптоелектроніки на основі рідкокристалічних матеріалів. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 216 с.;
 • Рідкокристалічна електроніка / З. Готра, Р. Зелінський, З. Микитюк, В. Сорокін, О. Сушинський, А Фечан: За ред. Проф. З. Готри. – Львів, Апріорі, 2010. – 532 с.
 • Блавацька О.Б. Медичне страхування (досвід, проблеми і перспективи) - Львів: ЛНМУ ім.Д.Галицького, 2012.- 300с.

Посібники:

 • Готра О.З., Вуйцік В., Григор'єв В.В. Експертні системи. Львів, Ліга-Прес, 2006
 • Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Ч.1. Базові концепції інформаційних технологій. Опрацювання текстів. Первинна обробка інформації. / О.З.Готра, О.В.Бойко , Ткачук О.З., Лотоцька Л.Б., за ред. О.З.Готри – Львів, ЛНМУ ім.Данила Галицького,  2007, 78с.
 • Готра О.З. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Ч.2. Сучасні технології обробки, аналізу та представлення інформації. Використання програм підготовки презентацій для представлення даних / О.З.Готра, Лотоцька Л.Б., Ткачук О.З., за ред. О.З.Готри – Львів, ЛНМУ ім.Данила Галицького,  2007, 94с.
 • Готра О.З. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Ч.3. Інформація і комунікація. Пошук та передача інформації. Використання технології баз даних для обробки та аналізу інформації / О.З.Готра, Лотоцька Л.Б., Собчук І.С., за ред. О.З.Готри – Львів, ЛНМУ ім.Данила Галицького,  2007, 102с.
 • Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електронних сигналів: Навчальний посібник / В. Вуйцік, З.Ю. Готра, О.З. Готра, Н.В Дорош, О.І. Дорош, П.Ф. Колісник, С.В. Павлов. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 308 с.

Статті та матеріали конференцій:

 • P´yanylo Y. On approach to the modeling process of the blood flow in vessels / Hotra O., P´yanylo Y. // Metody informatyki stosowanej. Polska Akademia Nauk. Gdansk. №1/2010(22) – C.31-41.
 • Boyko O. Intelligent Technologies in Production Quality Assessment / Hotra O., Hunkalo A., Boyko O. // Proceedings of Electrotechnical Insttitute. – 2011, №  249. - P.15-20
 • Zimenkowskyj B.S., Lucyk O.D., Riznytschok S.V. Австрійський період в історії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Österreichische Periode in der Geschichte der Nationalen medizinischen Danylo-Halyckyj-Universität Lwiw // Galizien. – 2010. - № 1. – S. 79- 108.
 • Бойко О.В. Формування структури інтелектуальної системи управління якістю продукції / Бойко О.В., Гунькало А.В., Козак О.  // Стандартизація, сертифікація, якість.- 2011.- № 3.- С. 64 – 67.
 • Лотоцька О.Б. Стан здоров’я українців, як визначальний показник за концепцією “людського розвитку” ООН / Блавацька О.Б., Лотоцька Л.Б. // Збірник матеріалів V-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології», Одеса, Лондон, 26 травня – 2 червня 2011 року. – Одеса, InPress, 2011. – С. 66-68.
 • Різничок С. Фармацевтичне відділення Львівського університету: історія заснування, освітня та наукова діяльність // Науковий вісник Чернівецького університету, Вип. 517 "Педагогіка та психологія". – 2010. – С.142-152.
 • Різничок С.В. Історія заснування та діяльність фармацевтичного факультету Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені (1947-1952) як наступника фармацевтичного факультету медико-природничих фахових курсів у Львові (1942-1944) // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2010. – Вип. 26. – С. 236–245.
 • Бойко О.В., Дорош Н.В. Прогнозування виникнення захворювань в медичних експертних системах. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2011, ч. ІІІ. – С. 90
 • Дорош О.І., Кучмій Г.Л., Дорош Н.В. Організація інтерфейсу для систем медичної діагностики та прийняття рішень Тезисы 10 Международной научно-практической конференции «Проблемы информатики и моделирования», Харьков-Ялта, 27-29 сентября 2010 г. – С.43
 • Коцаренко М.В., Бойко О.В. Вибір платформи дистанційного навчання // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Foss-2011, Львів, 1-6 лютого 2011р. – С.76-77.
 • Лотоцька О.Б. Стан здоров’я українців, як визначальний показник за концепцією “людського розвитку” ООН / О.Б.Блавацька, Л.Б. Лотоцька // Збірник матеріалів V-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології», Одеса, Лондон, 26 травня – 2 червня 2011 року. – Одеса, InPress, 2011. – С. 66-68.
 • Блавацька О.Б., Лотоцька Л.Б. Біостатистика як основа медичної соціології // Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної INTERNET-конференції «Статистичний та інтелектуальний аналіз даних у медико-гуманітарних дослідженнях (SIAD-2011)», Луганськ, 7-18 лютого 2011 р. – Луганськ, 2011. – с. 5-6.
 • Голяка Р.Л. Многофункциональная система с радиочастотной связью для мониторинга частоты сердечных сокращений / В.М.Корягин, Р.Л.Голяка,  О.З.Блавт, А.Д. Дубинин // Теория и практика физической культуры. – Москва. – 2011. – № 12 – PP.56-61.
 • Boyko O. Compensation bridge circuit with temperature-dependent voltage divider / O.Hotra, O.Boyko // Przeglad elektrotechniczny. – 2012. - № 4a. – P. 169-171

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

 • Концепція та планування комп'ютерної мережі ЛНМУ.
 • Створення та оновлення тематичного анотованого каталогу медичних ресурсів українського Інтернету (http://ukrmed.org.ua/).
 • Участь у розробці атестаційної програми AAS2000 (хірургія).
 • Розробка медичної інформаційної системи для лікарень MISHO.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА РОБОТА

 • Підтримка платформи для дистанційного навчання Claroline