|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра фармацевтичної хімії ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDFАДРЕСА

79010 м. Львів,
вул. Солодова, 10
тел. +38 (032) 275-53-81

 e-mail:
   

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ 

Чабан Ігор Григорович кандидат фармацевтичних наук, доцент 

ЗАВУЧІ КАФЕДРИ

 • з навчальної роботик.фарм.н., доцент Коваленко М.М.

 • з наукової роботи ­– к.фарм.н., доцент Михалик О.І.


ШТАТ КАФЕДРИ

 

 • к.фарм.н., доцент Чабан Ігор Григорович;

 • д.фарм.н. професор Петрух Любов Іванівна;

 • к.фарм.н, доцент Шелепетень Леся Степанівна;

 • к.фарм.н, доцент Коваленко Марія Миколаївна;

 • к.фарм.н, доцент Михалик Оляна Іванівна;

 • старший лаборант Кукуруза Леся Василівна;

 • старший лаборант Салабай Сніжана Ігорівна.

 • асистент Лелюх Мар'ян Іванович.

 

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра фармацевтичної хімії орґанізована на факультеті післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького з метою вдосконалення знань з контролю якості ліків провізорів аптечних мереж м. Львова, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької, Волинської, Закарпатської й Чернівецької областей. Кафедра орґанізована на підставі наказу №2343 від 11.10.1991 р. “Про зміни в структурі факультету вдосконалення лікарів і провізорів”.

Початково кафедру розміщено на базі ВО “Транс-фармація” Львівської залізниці (вул. ґенерала Курма­новича, 15) і укомплектовано відповідно до чинного законодавства, визначено постійний склад співробітників (викладацький і навчально-допоміжний персонал). ВО “Трансфармація” на період 1991 р. мала добре облад­на­ну контрольно-аналітичну лабораторію, основним завданням якої був контроль лікарських засобів, що надходили до фармацевтичної мережі Львівської залізниці. Слухачі курсів мали можливість наглядно знайомитися з діяльністю практичної служби з контролю якості ліків.

Через три роки кафедру перенесено, відповідно до наказу ректора №4 від 04.01.1994 р. “Про переміщення кафедри фармацевтичної хемії ФУЛІП” на вул. Солодову, 10. 

Від моменту створення кафедри завідувачем була доктор фармацевтичних наук,
професор Петрух Любов Іванівна.

Проф. Петрух Л.І. – автор ориґінального українського препарату “Флуренізид” протимікробної (протитуберкульозної і антихламідійної), противірусної дії і розробник шести готових лікарських форм (таблетки, капсули, супозиторії, мазі, суспензії, розчини) на основі Флуренізиду. 

З 2015 р. кафедру очолив учень професора Й.Д. Комариці доцент Чабан Ігор Григорович (наказ №257-к від 11.11.2015 р.). 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Головна мета післядипломної освіти провізорів – формувати інтелектуальний потенціал фармацевтичної галузі України, фахівців високої кваліфікації.

Важливим завданням кафедри є спеціалізація випускників вищих фармацевтичних закладів в інтернатурі, перепідготовка провізорів на передатестаційному (ПАЦ) і тематичному (ТУ) циклах:

Цикл інтернатури зі спеціальності “Загальна фармація”:
 • лекцій – 6 год,
 • практичних занять – 30 год,
 • семінарів – 70 год,
 • самостійна робота – 12 год,
 • всього – 118 год;
Передатестаційний цикл зі спеціальності “Аналітично-контрольна фармація”:
 • лекцій – 18 год,
 • практичних занять – 36 год,
 • семінарів – 80 год,
 • іспит – 6 год,
 • комп’ютерний контроль – 4 год,
 • додаткові  програми – 12 год,
 • всього – 156 год;
Цикл тематичного удосконалення для провізорів, уповноважених за вхідний контроль якості ліків в аптеках цикл зі спеціальності “Аналітично-контрольна фармація”:
 • лекцій – 14 год,
 • практичних занять – 26 год,
 • семінарів – 64 год,
 • всього – 104 год.

Для оцінки знань інтернів і курсантів викладачі вико­ристовують різні форми, а саме: самоконтроль, співбесіду, письмове тестування, іспит.

Методи й засоби контролю якості освітньо-професійної підготовки провізорів дозволяють виявити глибину знань у слухачів і їх здатність виконувати професійно-посадові обов’язки на сучасному рівні.

Сучасні проблеми контролю якості ліків, особливості ідентифікації фальсифікованої і неякісної фармацевтичної продукції викладачі кафедри обговорюють на спільних засі­даннях з працівниками Державних служб з лікарських засобів у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

Високий науковий рівень викладання у системі післядипломної освіти ґрунтується на використанні досягнень теорії і практики педагоґічної й фармацевтичної науки.

Розроблені й доповнені методичні вказівки для курсантів та інтернів, курси лекцій з фармацевтичної хемії.

НАУКОВА РОБОТА

Тема науково-дослідної роботи кафедри (запланована на період 2011-2015 р.р.): “Дослідження фармако-технолоґічних та фізико-хімічних характеристик натрійної солі флуренізиду та рідкої лікарської форми на основі флуренізиду; оформлення результатів у аналітично-нормативній документації” (Plan.doc).

Напрями наукових досліджень:

 • Розробка технолоґій промислового одержання похідних флуорену як потенційних субстанцій для виготовлення лікарських форм.
 • Розробка методів фармакопейного аналізу субстанцій флуренізиду та флуренізид-натрію і лікарських форм на їх основі.
 • Пошук оптимальних лікарських форм на основі флуренізиду та його солей для лікування інфекційних захворювань.
 • Розробка аналітично-нормативної (тимчасові фармакопейні статті (ТФС), фармакопейні статті (ФС) і нормативно-технічної документації (технолоґічні реґламенти) на нові лікарські засоби на основі флуренізиду та флуренізид-натрію.
 • Вивчення закономірностей зв’язку “структура-дія” ориґінальних похідних флуорену.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Працівники кафедри вивчають проблеми, пов’язані з дослідженням ефективності лікарських засобів антибактерійної, противірусної та імуномодуляційної дії, що зареєстровані/перереєстровані на фармацевтичному ринку України, досліджують динаміку розвитку і впровадження новітніх методик фармакопейного аналізу. Вивчення фізико-хемічних властивостей молекул флуренізиду і його натрійної солі дозволяє обґрунтувати механізми їхньої фармаколоґічної дії. Якісні і кількісні характеристики досліджуваних речовин повинні бути стандартизовані у ТФС, ФС і відповідати вимогам ДФ України. Отримані результати публікуються у фахових журналах, висвітлюються на конференціях, конґресах, з’їздах в Україні й за її межами.

МОНОҐРАФІЇ

У 2003 р. видано збірник описів винаходів докт. фарм. наук, проф. Л.І.Петрух “Актуальність створен­ня і впровадження у промислове виробництво нових лікарських засобів”, де описано 60 винаходів, які стосуються пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у галузі фармації, мікробіолоґії, вірусолоґії і меди­цини (photo 1).

У 2005 р. вийшла у світ книга “Вклад у розвиток української фарма­цевтичної та медичної науки й практики кафедри фарма­цевтичної хемії факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького”, приурочена до 50-річчя факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького (photo 2).

У 2008 р. вийшла у світ книга професора Петрух Л.І. – “Флуорени як туберкулостатики. Флуренізид: мікробіолоґічні, фармаколоґічні та клінічні аспекти”. У книзі висвітлені напрями пошуку серед похідних флуорену ориґінальних речовин з протитуберкульозною дією. Описані мікробіолоґічні, фармаколоґічні й клінічні дослідження Флуренізиду і деяких флуоренів (photo 3).

У 2011 році кафедра відзначила 20-річчя створення, що збіглося із 20-річчям Незалежності Української держави. Про це розповідає книга “Фармацевтична освіта і мова. Здобутки наукової фармацевтичної діяльності” (photo 4).

У 2012 році видано наукове видання – тематичний бібліоґрафічний покажчик “Флуренізид: від синтезу до лікарського препарату в стандартах лікування туберкульозу і хламідіозу”. У роботі зібрані наукові праці українських і російських вчених, опубліковані протягом 1990-2011 р.р. у фахових фармацевтичних, медичних біолоґічних журналах, описах патентів на винаходи, у тезах конґресів, конференцій, а також у нормативно-правових і нормативно-директивних документах МОЗ України, Кабінету Міністрів України та ин. (photo 5).

СТАТТІ

СЛОВНИКИ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Протягом 20 років викладачі кафедри ведуть цікаву пізнавальну й навчально-виховну роботу з інтернами і слухачами курсів з метою формувати і розвивати взаємодію фахових інтересів провізорів з художніми, мистецькими, історичними, моральними цінностями і надбаннями україн­ського народу.

 Навчально-виховну роботу викладачі проводять відпо­відно до укладеної щорічно проґрами, затвердженої на засіданні кафедри.