|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Новини / За результатами Національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, Львівський національний медичний університету імені Данила Галицького посів друге місце серед вищих навчальних медичних закладів України

За результатами Національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, Львівський національний медичний університету імені Данила Галицького посів друге місце серед вищих навчальних медичних закладів України

Електронна адреса Друкувати PDF

За результатами Національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, складеної Міністерством освіти і науки України, Львівський національний медичний університету імені Данила Галицького посів друге місце серед вищих навчальних медичних  закладів України, поступившись лише Національному медичному університету ім. О.О. Богомольця.

Міністерство освіти і науки України разом з Інститутом інноваційних техно­логій і змісту освіти продовжують апро­бацію Національної системи рейтинго­вого оцінювання діяльності вищих на­вчальних закладів. Ця система є скла­довою моні­торингу вищої освіти, мета якого – за­безпечення якості освіти.

За визначенням розробників рей­тингу, головними ознаками престиж­ності вищого навчального закладу є йо­го ефективні дії, спрямовані на до­сяг­нення успішності, досконалості та кон­ку­рентоспроможності на ринку освітніх послуг та ринку праці, а також но­ва­торство і вміння фокусувати зусилля на реалізацію та досягнення тактичних і стра­тегічних цілей.

Інформація, яку отримує уні­верси­тет за результатами рейтингу, дає мож­ливість визначити сильні та слабкі сто­рони власної діяльності за певними кри­теріями і проектувати стратегії перспек­тивного розвитку ВНЗ у площині забез­печення якості вищої освіти. Ключовим моментом рейтингу є результативність ді­яльності університету, яка визнача­ється якістю випускників та їх пра­це­влаштуванням на ринку праці, профе­сійною компетентністю і рівнем квалі­фікації, конкурентоздатністю, мобіль­ніс­тю та захищеністю на ринку праці.

У цьому контексті рейтинг як інстру­мент управління процесами успішного функціонування, надає вищим навчаль­ним закладам інформаційні послуги що­до позиціонування їх на інститу­цій­ному, галузевому, регіональному та на­ціо­нальному рівнях для формування стра­­тегій успіху з урахуванням до­сяг­нень партнерів і системи в цілому за умов достовірної, об'єктивної та точної інформації суб'єктів ранжування.

Упродовж останніх років у галузі вищої освіти застосовуються декіль­­ка сис­тем рей­тингового оціню­ван­ня ви­щих навчальних закладів. Слід підкрес­лити, що всі рейтинги певною мірою за­слуговують на увагу. Адже кожен із них орієнтований на конкретні цілі, гру­пи користувачів, має власну змістовну складову, методологію та методику оці­ню­вання. Проте, рейтинг Міністерства освіти і науки має певні особливості та відмінності, а саме: 

  • систему формують усі вищі на­вчаль­ні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності, підпо­рядкування, програм підготовки за на­пря­мами та спеціальностями;
  • система враховує певні клю­чові рекомендації Берлінських прин­ципів ранжування вищих навчальних закладів;
  • система рейтингу відкрита, про­зора і доступна для всіх суб'єктів ранжу­вання, ро­з­роб­ників та користувачів; ніхто не має права перекривати вільний до­ступ до неї;
  • рейтинг формується на підставі пер­винної інформаційної бази, яку на­дають суб'єкти ранжування, базується, в основному, на статистичних даних і під­лягає контролю якості;
  • змістовна складова системи ран­жу­вання ґрунтується на рейтинго­вих індикаторах, які формують струк­туру критеріїв рейтингу за основними на­прямами діяльності: "Міжнародна ак­тивність", "Якість контингенту сту­ден­тів", "Якість науково-педагогічного потенціалу", "Якість наукової та науко­во-технічної діяльності", "Ресурсне за­без­печення". 

Глобальний критерій рейтингу є інтегральний рейтинговий індекс, який визначається як сума індексів критеріїв. Чим більший вимір інтегрального рей­тингового індексу, тим краща позиція вищого навчального закладу на рейтин­говій шкалі. Змістовні складові критеріїв формуються на основі результатів діяль­ності вищого навчального закладу та його потенціалу.

За повідомленням розробників рей­тингу, ранжування вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації здій­сню­валося за результатами їх діяльності та потенціалом 2011/2012 навчального і 2012 календарного років. Суттєво зрос­ла мотивація навчальних закладів щодо участі в рейтингу 2013 року, порівняно з рейтингом 2012 року. Кількість вищих навчальних закладів системи рейтинго­во­го оцінювання збільшилася з 229 до 304 суб'єктів ранжування.

У Міністерстві освіти і науки Ук­раї­ни зазначають, що використання якісних рейтингів сприяє взаємному порозу­мін­ню і довірі між різними учасниками національних та міжнародних систем забезпечення якості і, найголовніше, гарантує прий­няття неупереджених рі­шень та виснов­ків у процесах забез­печення якості ви­щої освіти на інсти­туційному рівні.

(За інформацією, вміщеною на сайті МОН України: http://www.mon.gov.ua).