|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

КАДИЙ Генрик (KADYI Henryk)

Електронна адреса Друкувати PDF
 

КАДИЙ Генрик (KADYI Henryk, 23.05.1851, м. Перемишль, Польща — 25.10.1912, Львів) — професор, керівник кафедри нормальної і топографічної анатомії (1894-1912), ректор (1898-99) Львівського університету.

Закінчив медичний факультет Віденського університету (1875).

Працював: асистент (1876-78) кафедри описової анатомії, доцент (1878-81) кафедри порівняльної анатомії Краківського університету; завідувач кафедри нормальної анатомії і гістології (1881-94), за сумісництвом завідувач кафедри патологічної анатомії і загальної патології (1881-90) Львівської академії ветеринарної медицини, завідувач кафедри зоології (1882-84) Львівського університету; завідувач кафедри нормальної і топографічної анатомії (1894-1912), за сумісництвом завідувач кафедри гістології та ембріології (1896-98), декан медичного факультету (1896-97, 1911-12), ректор (1898-99), проректор (1899-1900) Львівського університету.

Ініціатор реформування Львівської академії ветеринарної медицини. Один із організаторів і перший декан відновленого медичного факультету Львівського університету; керівник побудови корпусів медичного факультету на вул. Пекарській. Помер трагічно — внаслідок септичного зараження після бальзамування.

Доцент (1878), професор (1881).

Президент Львівського лікарського товариства (1887). Член-кореспондент ПАН у Кракові (1889).

Напрями наукових досліджень: анатомія залоз внутрішньої секреції, серцево-судинної системи; вивчення особливостей кровопостачання різних органів, зокрема, спинного мозку людини; порівняльна анатомія ссавців; порівняльна анатомія членистоногих; удосконалення методів виготовлення постійних анатомічних препаратів, зокрема, з використанням оригінальної маси для наливки судин, заключення м’яких тканин у парафін, консервації анатомічних препаратів формаліном; удосконалив метод імпрегнації нервових клітин солями важких металів.

Автор близько 40 наукових праць, серед них словник медичної термінології, енциклопедичні статті, 2 книги стосовно реформування вищої ветеринарної освіти.

Підготував 3 професорів.

Основні праці: O oku kreta pospolitego (Talpa europea) pod wzglкdem porуwnawczo-anatomicznym (дис. праця). Krakуw, 1878; O gruczoіach tarczykowych dodatkowych w okolicy gnykowej (1880); O nacїyniach krwionoњnych rdїenia pacierїowego ludїkiego (1888); O potrzebie zasadniczej reformy studyуw weterynaryi (брошура). Lwуw, 1890; O barwieniu oњrodkow nerwowych przy pomocy zaprawy solami metali ci№їkich (1890); O organizacyi komуrki (1892); O zastosowaniu parafiny do sporzadzania trwaіych preparatow anatomicznych (1895); Metoda barwienia szarej istoty mуzgu i rszenia karminem po zaprawieniu octanem uranowym (1907).

Використані матеріали: Starzyсski S. Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Lwуw, 1894, T. 2: 88, 131-132, 180, 347, 349; Orgelbrand S. Encyklopedia powszechna: z ilustracjami i mapami. Warszawa, 1898-1912, T. 1-18; Hahn W. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. Lwуw, 1899, T. 1: 2, 8, 11, 21, 24, 59, 79, 114, 115, 136, 138-146, 228; Hahn W. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. II. 1898/9—1909/10. Lwуw, 1912, T. 2: 1-20, 32, 35, 36, 46, 48, 49, 59, 60, 71, 105, 131, 213, 278, 280, 346, 350-353, 386, 449, 450, 691; Markowski J. Lwow Tyg Lek 1912, № 44:12; Kostanecki K. Przegl Lek 1912, № 45: 631-634; Herman MW. Z kroniki Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego. Lwуw, 1907: 18; Ksiкga pamiatkowa wydziaіu lekarskiego UJK 1894-1919. Lwуw, 1920 [фото]; Lam S. Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego. Warszawa, 1927-1937, T 1-5; Шапиро ИЯ. Очерки по истории Львовского медицинского института. Львов, ЛГМИ, 1959: 127-128; Millak K. Sіownik polskich lekarzy weterynaryjnych biograficzno-bibliograficzny: 1394-1918. Lublin, 1960-1963; Polski sіownik biograficzny. Krakуw, 1964, T. 11: 409-410; Zwozdziak W. Historia wydzialy lekarskiego Universytetu Lwowskiego. Arch Hist Med 1964, T. 27, 3: 208-209; Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту. Львів, ЛДМІ, 1966: 31; Niecowa EH. Czіonkowie Akademii Umiejкtnoњci 1872-1952. Wrocіaw, 1973; Feliksiak S. Sіownik biologуw polskich. Warszawa, 1987; Wojtkiewicz-Rok W. Dzieje wydziaіu lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894-1918. Wrocіaw, 1992: 7, 12, 15,21, 29-33, 36-38, 40, 42, 43, 50, 53, 84-87, 110, 131, 135, 136, 140-142; Львівський державний медичний інститут. Львів, Словник, 1994: 5, 20, 21, 26, 47, 57, 58, 69, 280, 282; Czajka M, Kamler M, Sienkiewicz W. Leksykon historii Polski. Warszawa, 1995; Лупій Г. Личаківський цвинтар. Львів, Каменяр, 1996: 223; Њrуdka A. Uczeni Polscy XIX i XX stulecia. Warszawa, 1995, T. 2: 131-132; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. Львів, НТШ, 2004: 50, 55, 62, 228; Енциклопедія Львівського Університету: Біологічний ф-тет. Львів, ЛДУ, 2005: 77-78; Цsterreichische Nationalbibliotek. WBIS: P28063, DA 3546053532; PAB: I 192, 311-328; II 146, 42-49; http://pl/wikipedia.org/encyklopedia/Henryk_
Kadyi; http://www.khm.cm-uj.krakow.pl/wydzialy.html; http://encyklopedia.pwn.pl/33001_1.html.

В. Манько, Ю. Кривко, О. Луцик