|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / University / Faculties / Medical faculty No.2

Medical faculty No.2

E-mail Print PDF


 

 

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

тел. +38 (032) 2757592, 2786447, 2786417

 

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

 • Дац Ігор Володимирович, к.мед.н., доцент, завідувач кафедри променевої діагностики і терапії
 • Личковський Олександр Едуардович, к.мед.н., доцент кафедри урології

ПЕРСОНАЛ ДЕКАНАТУ

 • Старший інспектор Фірман Н.А., інспектор Панчишин О.В.

До складу факультету входять:

 1. Кафедра гістології, цитології та ембріології
 2. Кафедра дитячих інфекційних хвороб
 3. Кафедра дитячої хірургії
 4. Кафедра ендокринології
 5. Кафедра клінічної імунології та алергології
 6. Кафедра медицини невідкладних станів
 7. Кафедра медичної біології, паразитології та генетики
 8. Кафедра мікробіологїї, вірусології, імунології
 9. Кафедра нормальної фізіології
 10. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини
 11. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2
 12. Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики
 13. Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я
 14. Кафедра педіатрії
 15. Кафедра фармакології
 16. Кафедра внутрішньої медицини №1
 17. Кафедра хірургії № 2

З метою підвищення якості навчання викладачі медичного факультету написали і видали ряд підручників для студентів, зокрема: І.І. Даценко, Р.Д. Габович "Профілактична медицина", А.Олекса "Ортопедія та травматологія", І.Я. Новицький "Очні хвороби", О.О. Сергієнко, Р.Д. Макар "Практична ендокринологія", О.Д. Луцик, А.Й. Іванова "Гістологія людини", "Онкологія" — за редакцією Б.Т. Білинського, Ю.М. Стернюка, Я.В. Шпарика, "Педіатрія" — за редакцією С.К. Ткаченко. Ґрунтовні основи знань студентам дають монографії та посібники кафедр анатомії людини, нормальної фізіології, терапії, інфекційних хвороб, поліклінічної справи, педіатрії та інших дисциплін.

 

Професорсько-викладацький склад веде не тільки навчальну роботу. На кафедрах факультету розробляються актуальні напрям ки досліджень у різних галузях медицини, зокрема: розробка актуальних проблем невідкладної абдомінальної гнійної хірургії, сучасні підходи до хірургічного лікування захворювань серця, легенів, щитоподібної залози та печінки (хірургія); охорона здоров'я матері, жінки та новонародженого (акушерство та гінекологія); прогнозування хвороб внутрішніх органів, вивчення нових препаратів для лікування туберкульозу (терапія і фтизіатрія); вивчення особливостей перебігу та лікування вірусних ушкоджень печінки (інфекційні хвороби); розробка методів ранньої діагностики, лікування та профілактики хвороб дитячого віку (педіатрія); вплив довкілля на здоров'я людини; профілактика забруднень навколишнього середовища (гігієна).

 

На клінічних базах кафедр факультету створено 10 спеціалізованих центрів лікування.

 

Плідно працює на факультеті студентське наукове товариство. Бажаючі студенти долучаються до наукової роботи вже з першого курсу, де опановують навички праці з науковою літературою. З дру гого та третього курсів студенти на кафедрах фундаментальних дис циплін опановують основи постановки експериментів, а на клінічних кафедрах — новітні методи обстеження хворих на сучасній діаг ностичній апаратурі. Показником ефективності участі студентів у нау кових гуртках є наукові статті, які вони публікують у періодичних виданнях як самостійно, так і в співавторстві з науковими керівни ками. Загалом більшість професорів, доцентів, асистентів факультету свій шлях у науку розпочинали саме з наукових студентських гуртків, виступів на обласних, республіканських і міжнародних студентських наукових конференціях, наукових форумах молодих вчених.

 

Студенти, які активно займаються громадською, спортивною, науковою роботою та добре вчаться, можуть претендувати на отри мання ряду благочинних та іменних стипендій: Президента України, голови Верховної ради, стипендії імені М. Панчишина, глави облдержадміністрації тощо.

 

Навчання на факультеті проводиться за двома формами — державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контрактна форма навчання).

 

З першого по п'ятий курс студенти факультету незалежно від фахового спрямування навчаються за єдиними планами та програмами. Первинна спеціалізація згідно з фаховими спрямуваннями здій снюється на шостому курсі. Профілізація передбачає поглиблене вивчення внутрішніх, хірургічних хвороб, акушерства та гінекології, клінічної фармакології та імунології, анестезіології, інфекційних хвороб.

 

За фаховим спрямуванням "лікувальна справа" можна набути спеціальність лікаря авіаційної медицини, акушергінеколога, алерголога, анестезіолога, гастроентеролога, гематолога, генети ка, геріатра, гінекологаонколога, дерматовенеролога, ендокрино лога, сімейного лікаря, імунолога, інфекціоніста, кардіолога, ком бустіолога, нарколога, лікаря з народної та нетрадиційної меди цини, невропатолога, нейрохірурга, нефролога, онколога, орто педатравматолога, оториноларинголога, оториноларинголога онколога, офтальмолога, лікаря з променевої діагностики, психіат ра, психолога, психотерапевта, психофізіолога, пульмонолога, радіолога, лікаря з радіонуклідної діагностики, ревматолога, реф лексотерапевта, сексопатолога, сурдолога, терапевта, токсико лога, трансплантолога, трансфузіолога, лікаря з ультразвукової діагностики, уролога, фтизіатра, хірурга, хірургаонколога, хірур гапроктолога, хірурга серцевосудинного, судинного або торакального хірурга.

 

Студенти педіатричного профілю додатково вивчають особли вості дитячих хвороб — хірургічних, гінекологічних, інфекційних та інших.

 

За фаховим спрямуванням "педіатрія"можна набути спеціальність лікаря алерголога, анестезіолога, гастроентеролога, гематолога, генетика, гінеколога, дерматовенеролога, ендокринолога, сімейного лікаря, імунолога, інфекціоніста, кардіоревматолога, невропатолога, нейрохірурга, нефролога, онколога, ортопедатравматолога, отоларинголога, офтальмолога, дільничого педіатра, неонатолога, психіатра, психолога, пульмонолога, уролога, фтизіатра, хірурга.

 

Студенти медикопрофілактичного профілю поглиблено вивчають гігієну харчування, комунальну гігієну, гігієну праці, професійні й інфекційні хвороби, гігієну дітей і підлітків.

 

За фаховим спрямуванням "медикопрофілактична справа" можна набути спеціальність лікаря бактеріолога, вірусолога, мікробіологавірусолога, лікаря з гігієни дітей та підлітків, гігієни праці, гігієни харчування, дезінфекціоніста, епідеміолога, лікаря з загальної гігієни, комунальної гігієни, паразитолога, профпато лога, лікаря з радіаційної гігієни, санолога, лаборанта, лаборанта гігієніста, лаборантагігієніста з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, лаборантагігієніста з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, лікарястатистика, психолога.

 

Програма підготовки медичних сестербакалаврів базується на поглибленому вивченні фундаментальних медикобіологічних дисциплін, медсестринського процесу, клінічної медицини, психології, інформаційних систем, питань менеджменту та марке тингу в охороні здоров'я, історії медсестринства, іноземної мови, педагогіки, методології наукової роботи.

 

Основними видами професійної діяльності сестербакалаврів є робота у спеціалізованих хірургічних, терапевтичних, реанімацій них відділеннях, денних стаціонарах, у галузі сімейної медицини, медичної реабілітації.

 

Організація сестринських стаціонарів і реабілітаційних центрів, госпісів, сімейне медсестринство, стаціонари вдома, навчання пацієнтів здоровому способу життя, безперервне навчання медичних сестер і молодшого персоналу, соціальномедична допо мога різним верствам населення, планування сім'ї, допомога перестарілим, менеджмент в охороні здоров'я — це частина великого кола проблем, які будуть вирішувати медичні сестри бакалаври в недалекому майбутньому.

 

Впродовж шести років навчання студенти факультету мають можливість вивчати ряд спеціальних курсів за вибором — етику, статистику, нетрадиційні методи лікування, соціальну психологію, косметологію, сексологію та ін.

 

Базові медичні та гуманітарні дисципліни вивчаються на пер шому та другому курсах. З другого курсу розпочинається вивчення клінічних дисциплін. Після закінчення другого та третього курсів студенти проходять клінічну практику, виконуючи обов'язки молодшого та середнього персоналу; після закінчення четвертого і п'ятого курсів під час практики студенти працюють помічниками лікарів. Виробнича практика проходить у базових установах Львівської, Волинської, Закарпатської, Рівненської областей. У Львівській області — це 25 районних лікарень, обласна лікарня, міська лікарня швидкої медичної допомоги, обласна та районні санітарноепідеміологічні станції. У Волинській області — 13 районних лікарень, обласна та міська лікарні. У Рівненській і Закарпатській областях в 10 районних лікарнях та в обласних центрах. Як правило, студенти скеровуються для проходження виробничої практики за місцем їх постійного проживання.

 

На медичному факультеті передбачено отримання єдиної базової професійної освіти майбутніх лікарів з видачею дипломів єдиного зразка.

 

Після закінчення Університету молоді спеціалісти продовжують післядипломне навчання в інтернатурі на факультеті післядип ломної освіти.

 

Студенти, які виявили зацікавлення і здібності до наукової роботи, за рекомендаціями кафедр і Студентського наукового товариства можуть бути скеровані Вченою Радою Університету для подальшого навчання в магістратурі, клінічній ординатурі та аспірантурі.

 

Беручи до уваги зацікавлення студентів нетрадиційними методами лікування, на факультеті ставиться питання доцільності виділення в окремий курс вивчення нетрадиційних методів лікування. Ріст кількості ВІЛінфікованих, наркозалежних і хворих вірусним гепатитом з супутньою хірургічною патологією змушує кафедри хірургічного профілю працювати в плані пошуку та розробок нових підходів у лікуванні таких хворих з подальшою перспективою створення лікувального центру і впровадження відповідного курсу викладання цієї комбінованої патології.

 

Значна увага на факультеті приділяється вивченню проблем неплідності та екстракорпорального запліднення, що дасть змогу вирішувати проблему демографічної ситуації в країні.

 

З метою покращення підготовки майбутніх фахівців на факультеті при активній підтримці ректорату планується завершити комп'ютеризацію навчального процесу з виходом у систему "INTERNET".